Ombygning-, syn- og skatteregler

Her følger den nyeste information fra SKAD om syn af ombyggede motorcykler
 

 

 
 
 
 
 
12. februar 2016
 
 
Af Thomas Krebs, direktør SKAD – skad@skad.dk 

 

Kommer du til syn med en motorcykel?

 

Såfremt din motorcykel er bygget om, så har du pligt til at informere synspersonalet om disse ombygninger. Hvis konstruktive ombygninger ikke bliver registreret, så kan din motorcykel blive synet på forkert grundlag, hvilket betyder at din motorcykel er ulovlig efter synet.

 

 

Hvad er det typiske ombygninger der skal anmeldes:

 

 Udskiftning af gaffel eller gaffelbro.
 Udskiftning af bagsvinger.
 Udskiftning af hjul der er 5 % større eller mindre i omkreds end de originale.
 Udskiftning af motor med effekt på over 20 % af den originale motor.
 Udskiftning af bremse kalibre.
 Ombygning fra tromle til skivebremse.
 Montering af et fremflytter-sæt.
 Afskæring eller ændringer i stellet.
 Udskiftning af stellet.

 

 

Er din motorcykel bygget om, så skal du medbringe dokumentation, der beviser at ombygningen kan godkendes ved syn. Synspersonalet indtaster herefter dokumentations-oplysninger i det digitale motorregister – DMR – hvor informationen herefter er tilgængelig under "Dispensationer".

 

 

OBS: vær opmærksom på, at syn af ombygninger ikke fritager dig for at tage hensyn til registreringsafgiftsbestemmelsen.

 

 Synsreglerne gældende fra april 2013 og frem

 
Af Thomas Krebs, direktør SKAD – skad@skad.dk
 

SKAD er en brancheorganisation, der blev etableret i 1907 og fik en motorcykelgren i 2010. Vores målsætning er blandt andet at arbejde politisk for klare og let forståelige regelsæt på syns- og skatteområdet. Se mere på www.skad.dk.
Høje styr er nu tilladt
Danske motorcyklister kan nu glæde sig over at eftermonterede høje styr nu er tilladt i Danmark.
 
Da EU ikke stiller krav til dimensioner, har Trafikstyrelsen per april 2013 tilpasset synsreglerne, så det nu er muligt at montere høje styr på motorcykler. Tidligere har det været et krav, at den maksimale styrhøjde fra håndtagets endestykke ned til det laveste punkt på sædet ikke måtte overskride 300 mm.
 
Det er dog vigtigt at understrege, at begge håndtag skal kunne nås ved fuldt styrudslag under kørsel af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
 
Denne ændring giver nu mange motorcyklister mulighed for at montere et styr efter eget valg, dog anbefaler køretøjsbyggernes forening SKAD, at styr altid bør være af en godkendt kvalitet og udformning, da styret har stor betydning for håndteringen af motorcyklen.
 
SKAD er glad for denne lempelse af synsreglerne, og SKAD kampagnen ”Freedom to build” fortsætter.
 
Artikel har også været bragt i TN 4/13.


Ny synsvejledning
Den 1. april 2012 kom der en ny synsvejledning. Typisk kommer disse to gange om året, 1. april og 1. oktober. Der er mange motorcyklister, der ombygger deres motorcykel, herunder bliver der foretaget mange konstruktive ændringer, uden at man er opmærksom på dette. Vi vil gerne opfordre alle motorcyklister, der ønsker at bygge om at nærstudere reglerne på SKAD’s hjemmeside, www.skad.dk (tryk på den røde motorcykel).
 
Her et kort uddrag omkring nogle vigtige punkter.
 
4.01.031 To-hjulet motorcykel
Udskiftning af forgaffel på motorcykel kan godkendes, såfremt der fremlægges en erklæring fra motorcykelfabrikanten om at den pågældende forgaffel kan anvendes. Alternativt kan ændringen godkendes på grundlag af anden dokumentation for, at styrke og køreegenskaber er tilfredsstillende.
 
Denne dokumentation kan udgøres af:
-       En rapport fra et anerkendt dansk eller udenlandsk prøvningslaboratorium, fx Dansk Teknologisk Institut eller TÜV (se afsnit 14.02.2). Rapporten skal omfatte de styrkemæssige forhold, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud, samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved kørsel med og uden passagerer op til motorcyklens tophastighed. Af rapportens konklusion skal fremgå, at motorcyklen er korrekt dimensioneret og har sikre køreegenskaber, eller
-       en erklæring fra et akkrediteret (se afsnit 14.02.2) prøvningslaboratorium i et EU/EØS-land, hvoraf det fremgår, at prøvningslaboratoriet har afprøvet styrke og køreegenskaber for motorcyklen med forgaflen, og det fremgår af erklæringen, at den kan lægges til grund for godkendelse til registrering i det pågældende EU/EØS-land.
 
(1) Styreapparatet skal være således indrettet:
 
(2) For styr gælder
   a) at fuldt styreudslag er mindst 25° til hver side, og Før 01.04.84: Gælder ikke.
   b) at der ved ethvert styreudslag er tilstrækkelig plads til førerens hænder. Før 01.04.70: Gælder ikke.
   c) at bredden skal være mere end 0,55 m. Bredden måles mellem styrets yderpunkter (koblings- og bremsegreb eller anden indretning, der rager uden for styrets yderpunkter, medregnes ikke). Før 01.04.70: Gælder ikke.
   d) at håndtag ikke må være anbragt lavere end førersædets siddeflade og ikke højere end 0,30 m derover, og Før 01.04.70: Gælder ikke.
   e) at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.
 
4.01.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn
(1)To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel.
 
4.01.033 Tre-hjulet motorcykel
(1) Tre-hjulet motorcykel med et forhjul følger reglerne for to-hjulet motorcykel.
 
(2) Tre-hjulet motorcykel med to forhjul følger reglerne for bil.
 
5.01.031 To-hjulet motorcykel
(1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængi­ge bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.
 
(2) Om bremsesystemernes betjeningsanordninger gælder følgende: Før 01.05.77: De to bremsesystemer behøver ikke virke på hvert sit hjul.
   a) Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med grebet anbragt på styrets højre side.
   b) På motorcykel med automatisk kobling kan baghjulsbremsen være håndbetjent med grebet anbragt på styrets venstre side.
   c) Baghjulsbremsen kan være kombineret med forhjulsbremsen. Før 01.04.81: Gælder ikke.
 
5.01.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn
(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul på motor­cyklen. Før 01.05.77: De to bremsesystemer behøver ikke virke på hvert sit hjul.
 
(2) Driftsbremsens virkning skal ikke være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.
 
(3) To-hjulet motorcykel med sidevogn, der også godkendes med påhængsvogn, skal tillige være forsynet med bremse på sidevognens hjul.
 
5.01.033 Tre-hjulet motorcykel
(1)Tre-hjulet motorcykel skal opfylde systemkravene for bil.
 
7.01.001 Generelle bestemmelser
(1) Motor skal være fastgjort til køretøjets bærende elementer. Motorens effektafgi­velse og omdrejningstal skal kunne reguleres trinløst fra førerpladsen.
 
Gaspedal/-håndtag skal virke blødt og jævnt og må ikke være forsynet med fastholdelsesanordning. Køretøjer (hovedsageligt ældre), der originalt er forsynet med håndspeeder med fastholdelsesanordning, er dog tilladt, såfremt den er let at betjene under kørslen. Motor skal være tæt for olie.
 
Tilføjelse af SKAD: Udskiftning af motor eller motordele må ikke føre til at ydelsen øges med mere end 20%, da motorcyklen ellers mister sin godkendelse og skattemæssige identitet.
 
8.03.030 Motorcykel
Udskiftning af bagsvingarm på motorcykel kan godkendes, såfremt der fremlægges en erklæring fra motorcykelfabrikanten om at den pågældende bagsvingarm kan anvendes. Alternativt kan ændringen godkendes på grundlag af anden dokumentation for, at styrke og køreegenskaber er tilfredsstillende.
 
Denne dokumentation kan udgøres af:
-       En rapport fra et anerkendt dansk eller udenlandsk prøvningslaboratorium, fx Dansk Teknologisk Institut eller TÜV (se afsnit 14.02.2). Rapporten skal omfatte de styrkemæssige forhold, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud, samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved kørsel med og uden passagerer op til motorcyklens tophastighed. Af rapportens konklusion skal fremgå, at motorcyklen er korrekt dimensioneret og har sikre køreegenskaber, eller
-       en erklæring fra et akkrediteret (se afsnit 14.02.2) prøvningslaboratorium i et EU/EØS-land, hvoraf det fremgår, at prøvningslaboratoriet har afprøvet styrke og køreegenskaber for motorcyklen med det ændrede baghjulsophæng, og det fremgår af erklæringen, at den kan lægges til grund for godkendelse til registrering i det pågældende EU/EØS-land.
 
(1) Motorcykel skal være forsynet med støddæmpet affjedring af foraksel.
 
(2) Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad. Før 01.05.77: Gælder ikke.
 
 
Vil man have mere information, kan den findes på Trafikstyrelsens synsvejledning.
 
Artikel har også delvist været bragt i TN 4/12, s. 57.


Ombygning af motorcykler – afgiftsfri under bestemte forudsætninger

Skat har den 1. december 2012 udsendt et nyhedsbrev vedrørende reparation, og eller ombygning af motorcykler. Årsagen for dette er SKAD’s arbejde med dette område i hele 2011.
 
Nyhedsbrevet betyder en væsentlig holdningsændring hos myndighederne med, hvor vidt en motorcykel må bygges om, uden at miste sin identitet og dermed registreringsafgift.
 
Brevets udformning
 
Almindelig løbende vedligeholdelse
Efter registreringsafgiftslovens § 7 a kan den almindelige løbende vedligeholdelse (som følge af tæring og slitage og lignende) af en motorcykel foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser. Denne afgiftsfritagelse er betinget af, at
 
-       køretøjet efter genopbygningen (reparationen) svarer til sine papirer (det der står i registreringsattesten). Der må ikke ske ændringer af køretøjets fabrikat, model type og årgang.
-       en eventuel motorudskiftning ikke indebærer en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til den originale motoreffekt
-       at genopbygningen er udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forhandles som nye hos autovirksomheder og -værksteder, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelsstel, og der må heller ikke anvendes et stel eller større dele heraf fra et andet køretøj.
(SKAD tilføjelse: en MC virksomhed og -værksted er omfattet af begrebet autovirksomhed og -værksted).
 
Så længe de udskiftede dele er af samme type, som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele, så kan reparationen og genopbygningen foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser.
 
Der kan monteres en sidevogn uden afgiftsmæssige konsekvenser. Tilsvarende gælder for afmontering af en sidevogn.
 
Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er også fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, og hvis omkostningerne ved reparationen og genopbygningen ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand (markedsprisen). Udgifterne kan dog maksimalt udgøre 75.000 kr. inklusiv moms. Hvis køretøjets alder overstiger 5 år, kan omkostningerne dog overstige køretøjets markedspris med 10 pct. for hvert fulde år, som køretøjets alder overstiger de 5 år, regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.
 
Reglerne om større samlede reparationer og genopbygninger med henblik på salg gælder ikke for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, og som har betalt afgift efter reglerne for veterankøretøjer. Disse køretøjer kan naturligvis også repareres og genopbygges, når det drejer sig om almindelige løbende vedligeholdelse. Det bemærkes, at den
reducerede afgiftsbetaling for veterankøretøjer er betinget af, at køretøjet fremtræder som ved første registrering, og at der derfor er meget snævre grænser for, hvad der kan foretages af forandringer på sådanne køretøjer.
Ombygninger, der indebærer ændringer i forhold til dets fremtræden ved første registrering, vil som udgangspunkt medføre, at den afgiftsmæssige identitet anses for tabt, og at der skal betales ny afgift.
 
Ombygninger
Der skelnes mellem almindelig løbende vedligeholdelse og den om- og genopbygning, der sker i én omgang.
 
De reservedele, der er udskiftet, kan godt være de samme i begge tilfælde, men hvis en større samlet genopbygning er sket på én gang, kan der være tale om et afgiftsmæssigt identitetstab, der udløser ny afgiftsbetaling, modsat den løbende vedligeholdelse, der ikke udløser afgiftsbetaling.
 
Mange motorcykler ombygges hen ad vejen i vidt omfang. En ny forgaffel det ene år, en ny motor (under 20 pct. effektforøgelse) det andet år, og en ændring fra kædetræk til remtræk det tredje år. Sådanne ændringer falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser for almindelige løbende vedligeholdelse. Hvis ændringerne blev foretaget på én gang, ville det blive betragtet som afgiftsmæssigt identitetstab, hvorefter der skal betales ny registreringsafgift.
 
Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for samme år (12 efter hinanden følgende måneder).
 
Det er således afgørende i relation til spørgsmålet om identitetstab eller ej, at det kan dokumenteres/sandsynliggøres, at der er tale om, at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i
fakturaer på indkøb af reservedele eller værkstedregninger i tilknytning til ombygningerne, eller i form af billeddokumentation for en trinvis ombygning over nogle år. Det er ejeren af motorcyklen, der har denne forpligtelse til
at kunne dokumentere ombygningen, og at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum.
 
Opmærksomheden henledes på, at de nævnte afgiftsfri ombygninger af motorcykler kan indebære, at motorcyklen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen.
 
Dom om konstruktive ændringer
Højesteret har i en dom fra 2008 fastslået, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift.
 
Hvad betyder dette i klartekst?
-       Dem, der har ombygget motorcyklen på én gang, indenfor 12 efter hinanden følgende måneder, i sådan en grad, at motorcyklen mister sin identitet, skal betale ny registreringsafgift, hvor den gamle bortfalder.
-       Dem, der har ombygget motorcyklen med ikke godkendte dele (f.eks. TÜV), kører rundt på en ulovlig motorcykel i henhold til synslovgivningen.
-       Dem, der kan dokumentere ved hjælp af billeder i en avis eller fra et træf, værkstedsregninger, købskvitteringer eller synspapirer at ombygningen af ens motorcykel er sket over flere år (mindst 12 måneder imellem en hver ombygning), slipper uden fornyet afgift.
-       Alle konstruktive ændringer skal efter hver ombygning (en gang per ændring) fremføres til syn, og skal synes med konstruktive ændringer og herefter anmeldes til Skats nummerpladeekspedition. Ændringerne bliver herefter registreret og registreringsattesten udskiftes med ny.
-       Motorcykler, der er afgiftet som veteran under de særlige beskatningsregler, må ikke bygges om, men disse kan omregistreres som ikke veteran, og der skal i denne forbindelse betales registreringsafgift af motorcyklen baseret på markedsprisen, hvorefter de kan bygges om efter reglerne. Kontakt Skats Motorcentre herom.
 
Den praktiske fortolkning af en ombygning
Gennem det tætte samarbejde mellem Skat Motor og SKAD, er der fundet en praktisk fortolkning af, hvor meget man må bygge om indenfor 12 efter hinanden følgende måneder, og med minimum 12 måneders mellemrum mellem hver ombygning. Skat Motor har fået indblik i denne artikel, før udgivelsen, for at sikre Skat Motors holdning og korrekthed af teksten i denne artikel.
 
Motorcyklen kan deles op i typisk tre områder – For, Midt, Bag. Den første ombygning, for eksemplet fortøjet, kan ske indenfor de første 12 måneder. Under fortøjet forstås alle dele, der er fastgjort på kronrøret.
 
Den anden ombygning kan for eksempel være motoren. I dette område indgår også tanken, sæde og gearkassen. Da dette område kan være ganske komplekst, anbefales enhver, der ønsker at bygge om, at kontakte Skats Motorcenter, typisk i Taastrup, for at få klarhed omkring, hvor meget man kan bygge om på én gang i dette område.
 
Den tredje ombygning er bagtøjet, i forbindelse med udskiftning af bagsvinger/baghjul/ bagskærm. Man kan naturligvis også starte bagpå først og herefter tage fortøjet. Bare der går minimum 12 efter hinanden følgende måneder efter den første ombygning.
 
Vigtigt er, at I gemmer alle dokumenter i forbindelse med alle ændringer, køb og syn af en motorcykel. Sælger i motorcyklen, hvilket gælder både privatpersoner såvel som forhandlere, så skal alle dokumenter følge motorcyklen, så den nye ejer ikke kommer i klemme, hvilket i nogle tilfælde ville kunne føres tilbage til sælgeren.
 
Specielt ved køb af både brugte og nye ombyggede motorcykler er det vigtigt, at alle dokumenter fra Skat, syn og evt. TÜV medleveres til køber, da denne kan komme i klemme ved en razzia, hvis dokumentationen ikke er i orden.
 
Konstruktive ændringer – hvordan kan man se dette?
Der findes mange motorcykler i Danmark, der er ændret konstruktivt og ikke er lovlige, fordi man ikke har synet de konstruktive ændringer og heller ikke har fået dem registeret hos Skat herefter, eller dele der ikke er godkendt.
 
Den nemmeste måde at se, om der er registreret en konstruktiv ændring på en motorcykel er, at der skal stå ”Konstruktivt ændret” på registreringsattesten. Men det er ingen garanti for at motorcyklen er lovlig, da det for eksempel kun kan være bremserne, der blev registreret, men de andre dele ikke er synet og registreret. For at finde ud af hvad der gemmer sig bag ordene, kan man søge om aktindsigt hos Skat herom. Ansøgningsformularer kan fås hos SKAD værksteder.
 
Hvis teksten ”konstruktive ændringer” ikke fremgår af din registreringsattest, er der ikke nogen grund til at fremsende anmodning om aktindsigt til Skat, idet der sandsynligvis ikke vil fremkomme nye oplysninger om motorcyklen. Skat har ikke pligt til at opbevare sagsmateriale i mere end 5 år.
 
På SKAD’s hjemmeside findes en liste omkring, hvad der kræver syn med konstruktive ændringer. Der findes ligeledes et anmeldelsesskema fra Skat, der skal anvendes til registrering af en motorcykel hos Skat.
 
Artikel har også været bragt i TN 1/12, s. 44-45.
 
 
Mangel på klare og entydige regler
 
Sommeren er over os, og der er arrangeret en del træf rund omkring i landet. Dette medfører også tilstedeværelse af myndighederne, der kontrollerer motorcykler, uanset mærke, for korrekt syn og afgiftsberigtigelser af ombygninger.
 
I Danmark findes der 3 forskellige myndigheder, der hver især har en mening omkring ombygning af motorcykler. Her drejer det sig om SKAT, Trafikstyrelsen og Politiet. Man skulle mene, at alle myndigheder arbejder efter samme lov, men sådant ser det ikke ud.
 
SKAD har nu arbejdet med både SKAT og Trafikstyrelsen i snart 1 år for at sætte fokus på, at der mangler klare retningslinjer og enstydige regelsæt, der gør det nemt for både værksteder og motorcykelejere at finde ud af, hvad man må og hvad ikke. Det har vist sig at være en stor opgave, som SKAD nu er godt i gang med. Politisk arbejde tager tid, og der skal nedbrydes mange opfattelser af, hvad der er rimeligt og hvad ikke. Og så kan der være forskellige holdninger hos de forskellige myndigheder, der ligeledes besværliggør arbejdet. Det kommende valg forsinker arbejdet, da alle politikere nu er i gang med at forberede valgkampen. SKAD bliver dog ved bolten.
 
Der er nu opnået en politisk forståelse omkring problemet, at man på grund af manglende regler og forskellige fortolkninger hos både myndigheder og enkeltpersoner sætter borgerens retssikkerheder ud af spil. Vi har for både Skatteministeren og SKAT’s embedsfolk fremlagt flere eksempler på, hvor dette bevisligt har medført store udgifter for motorcykelejere og værksteder, der har handlet i god tro, samt fjernelse af stelnummer gennem politiet med en vinkelsliber på flere motorcykler, fordi disse tilsyneladende kører rundt i andre EU lande.
 
Pr. 1. maj 2011 har SKAT valgt at trække alle vurderinger af Harley-Davidson til SKAT Motor i Tåstrup. Det har man gjort både på baggrund af SKAD’s kritik af de forskelligartede vurderinger rundt omkring i landet, men også for at opnå en mere ensartet afgørelse omkring værdi og tab af identitet.
 
Desværre har det vist sig, at SKAT’s Indsatsafdeling, der leder razziaerne rundt omkring i landet, har en anden opfattelse af ombygninger af motorcykler, end SKAT Motor har. SKAD har igen kritiseret denne fremgangsmåde, fordi man hos SKAT Motor kan træffe beslutninger, der så ikke er i tråd med SKATs Indsatsafdeling. Her er der klare beviser for, at mangel på klare regler også påvirker beslutningsprocessen inden for de forskellige afdelinger hos en myndighed.
 
SKAD har fremlagt følgende forslag:
-       Opdeling af motorcyklen i procenter, hvor enhver konstruktiv del repræsenterer en procentdel af motorcyklen. Den skattefrie ombygningsgrænse bør ligge på minimum 50 procent. Dele, der ikke er af konstruktiv art, skal ikke medregnes. Vi har også gjort opmærksom på den norske model, da Norge ligeledes har en høj registreringsafgift. Ydermere har Skatteministeren givet klart til kende, at customisering anses som almindelig vedligeholdelse, hvis den gennemføres med 1 års mellemrum. Dog har vi oplevet, at enkeltpersoner hos SKAT ikke ønsker at følge denne vejledning.
 
-       Indførelse af anmærkninger i registreringsattesten, der giver udsagn om, hvilke dele der er bygget om, og at de i registreringsattesten anførte ændringer er lovlige. Dermed vil myndighederne ved kontrol entydigt kunne se, hvor vidt motorcyklen er lovlig, og en køber kan sikre sig, at en udbudt motorcykel er lovlig.
 
-       Offentliggørelse af regelsæt på SKATs hjemmeside, så alle kan få indsigt i, hvilke regler der gælder.
 
-       Internet-adgang til registrerede forhold omkring en motorcykel i CRM-registeret, som i dag kun er muligt gennem aktindsigt, da mange data ligger på mikrofilm og ikke er fastholdt elektroniske. Samtidigt mangler der en hel del fotografier, formularer og anden dokumentation, som kan gøre det vanskeligt at finde frem til den første registreringsstand eller senere omregistreringer af en motorcykel.
 
-       Uddannelse af synsfolk inden for motorcykelområdet og etablering af såkaldte videns-synshaller, der har speciel megen forstand på motorcykler.
 
-       En særskilt lov for ombygning af motorcykler med hensyn til både syn og afgift.
 
-       Afskaffelse af, at man mister hele registreringsafgiften ved tab af identitet, og indførelse af en differenceafgift, så man altid kan gennemføre en økonomisk vurdering af en ombygning, før denne sættes i gang.
 
SKAD har udarbejdet foreløbige dokumentationsgrundlag, som anerkendes af SKAT. Disse grundlag omfatter billeder af motorcyklen, stempling af alle dokumenter, samt andre dokumenter, der skal medføres under kørsel. Såfremt enkeltpersoner hos myndighederne anfægter disse dokumenter, bedes man henvise til SKAT Motor i Tåstrup.
 
SKAD’s målsætning er, at få indført en egentlig lov på mc-området, så man på en nem måde kan løse disse problemstillinger i fremtiden.
 
Der har været en del misforståelser omkring, hvornår en del skal være udstyret med for eksempel et TÜV-certifikat og skal synes som konstruktiv ændring. SKAD har på www.skad.dk introduceret en side, hvor alle forhold er nøje beskrevet. Da synsvejledningen på nogle områder ikke er veldefineret omkring motorcykler, så er der tale om en fortolkning, der dog forholder sig nøje til synsvejledningen. Du kan få adgang til siden ved at trykke på den røde motorcykel øverst til venstre. Ydermere kan man under Medlemssøgning finde mc-værksteder og deleleverandører, der er medlem af SKAD.
 
Artiklen har også været bragt i TN 7/11 s. 40-41.
 
 
Nyt fra SKAD om ombygning og afgift
 
Det ligger i blodet, at standard ofte ikke er godt nok. Men der er en stor risiko forbundet med ombygning af motorcykler, ligesom med biler i almindelighed, da Danmark har den højeste registreringsafgift i EU.
 
Hvordan kan den almindelige skatteborger så sikre sig mod at blive udsat for SKAT’s lange arm? Men lidt om konsekvenserne først.
 
Ombygning af motorcykler må i princip i henhold til Trafikstyrelsens synsvejledning kun ske med godkendte dele. Det vil sige, at delene er testet med den respektive motorcykelmodel af for eksempel TÜV. Her er det vigtigt at sikre sig, at eventuelle certifikater ikke er forfalskede, og det er vigtigt at sikre sig, at certifikatet er fyldestgørende med konkrete beskrivelser af delen og eventuelle mærkninger på delen. Køber du dele uden medfølgende certifikater, så kan synet ikke gennemføres. For mere information kontakt en kompetent synsvirksomhed.
 
Konstruktive dele omfatter for eksempel følgende områder: Gaffelbroer og komplette gafler, bremsekalibre, bremsetypeskift og bremsefastgørelse, fremflytterkits, hvor bremsen flyttes med, enten med ny hydraulikcylinder eller stangsystem, motor og motordele, herunder udstødning, der har indflydelse på forbrænding – det vil sige udstødningsgasserne. E-mærkede motorcykler må kun køre med E-mærkede udstødninger. Her gælder EURO3 normen på de nyeste motorcykler. Yderligere omfattede dele er bagsvinger og baghjulsophæng, hjul når omkredsen øges med mere end 5 %, alle ændringer på stellet, det vil sige svejsning, skæring og boring. Disse ændringer skal dokumenteres med godkendelser fra for eksempel Force Institut eller andre. Her er der en hel ny undtagelse for afskæring af fender-struts på en Softail, som SKAD har fået godkendt hos Trafikstyrelsen, og som ikke længere anses som en konstruktiv ændring – mere herom på SKAD værkstederne.
 
Alle konstruktive ændringer ligger hos SKAT på mikrofilm, såfremt disse er meldt til motorkontorerne. I CRM registeret hos SKAT er der udelukkende anført, hvorvidt en motorcykel er bygget om med konstruktive ændringer, men ikke hvilke ændringer. Dertil skal man bede om aktindsigt hos SKAT, hvortil man kan anvende SKAD ansøgningsskemaet, som forefindes på SKAD værksteder.
 
Den nemme måde at se, om der overhovedet er noteret en ombygning, er, at man kigger på sin registreringsattest, om der står ”Konstruktiv ændring”. Er motorcyklen ombygget konstruktivt, og dette ikke findes på registreringsattesten, så er motorcyklen ulovlig. I sådanne tilfælde anbefales du omgående at opsøge et SKAD værksted, der kan hjælpe med at finde en løsning.
 
Bliver man stoppet på træf eller på vejen, og man kører på en ombygget motorcykel, så kan SKAT direkte se i CRM registeret, hvorvidt der forefindes konstruktive ændringer. Findes der ingen fortegnelse, så betyder det i første omgang inddragelse af køretilladelsen.
 
Er din motorcykel godkendt, så bør du altid medbringe kopier af synspapirer omhandlende alle ombygningerninger og registreringsattesten.
 
Tab af den skattemæssige identitet
SKAT vurderer efter afslutning af den afgiftstekniske del, hvorvidt motorcyklen er ombygget i sådan en grad, at motorcyklen har tabt sin skattemæssige identitet. Den skattemæssige identitet er den stand af motorcyklen, som der oprindeligt blev betalt registreringsafgift for. SKAT har per 1. maj 2011 flyttet alle vurderinger og værdiansættelser af Harley-Davidson til SKAT Motorafdelingen i Tåstrup.
 
Problemstillingen ved vurderingen er, at denne vurdering, som skatteministeren personligt betegner det, foregår udelukkende subjektivt. SKAD ønsker en objektiv vurdering på baggrund af klare regler. Sådant er det dog ikke endnu.
 
Ved en identitetsvurdering gælder registreringsafgiftsloven § 1 stk. 3 samt § 7 og 7a. Disse paragraffer har også fritagelsesregler, der henviser til den almindelige vedligeholdelse. Skatteministeren har i et brev af den 10. maj 2011 til vores folketingskontakt, Marion Pedersen fra Venstre, defineret, at ombygninger ”hen ad vejen” - og her definerer Skatteministeren det på den måde, at han nævner en periode på et år imellem ombygningerne -  falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser. Der er dog krav om, at alle ombygninger synes og anmeldes med det samme, så der forefindes en ”historik” på ombygningerne.
 
Skatteministeren skriver ligeledes, at værkstedsregninger også kan tjene som dokumentation. Vigtigt er, at hvis man får godkendt alle ombygninger på en gang, så er der ikke historik på ombygningen! Kontakt et SKAD værksted for at få hjælp.
 
Vi vil i denne sammenhæng takke Marion Pedersen for den støtte, hun har givet motorcykelbranchen og dermed motorcyklisterne. Hendes arbejde er yderst værdifuldt for SKAD’s fokusområder.
  
Registreringsafgift nulstilles
Vurderingen af den skattemæssige identitet sker på baggrund af det visuelle udseende. Afviger motorcyklens udseende for meget i forhold til den oprindeligt afgiftede motorcykel (her er det borgerens bevisbyrde at bevise udseende ved den oprindelige afgiftsvurdering), så nulstilles registreringsafgiften. Det betyder, at motorcyklen ikke længere kan indregistreres i Danmark. SKAT bedømmer herefter en salgspris på motorcyklen, hvorefter der beregnes en ny registreringsafgift, som med et slag på tasken kan sættes til cirka 2/3 af den vurderede salgspris. Det er ofte svært at overbevise SKAT om, at værdien er lavere, end SKAT vurderer den til.
 
Det skal understreges, at der ikke findes procentvurderinger som for eksempel en gaffel, en bremse eller andet på allerede indregistrerede motorcykler. Denne praksis anvendes typisk på værdiansættelse af importerede brugte motorcykler før indregistrering.
 
Bliver man stoppet på vejen, og motorcyklen konfiskeres, så vil man modtage en faktura på ca. 8.000 kroner for bortkørsel, registrering og opbevaring. Herefter kommer der løbende månedlige regninger for opbevaring. Ud over det kan der være tale om en bøde, der kan variere fra få tusinde kroner til meget store beløb i hundred tusind kroner klassen.
 
SKAT henviser ved klager altid til Skatteankenævnet og Landsskatteretten. Her er det vigtigt at nævne, at SKAD via værkstederne har en specialaftale med en skatteadvokat med speciale inden for området, der kan hjælpe.
 
Til sidst skal det nævnes, at man som kunde hos SKAD værksteder har klageret. Såfremt et SKAD værksted overtræder reglerne efter 1. august 2010, så kan der indsendes en skriftlig klage med nøje dokumentation på skad@skad.dk. SKAD værkstederne ønsker derigennem at sikre troværdighed og høj kvalitet over for kunderne.
 
Artiklen har også været bragt i TN 5/11 s. 73-74.
 
 
Korrekt syn af ombyggede mc’er
 
De generelle regler for syn fremgår af Synsbekendtgørelsens § 22:
Hvis et køretøjs indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, eller bærende konstruktion...
 
I denne sammenhæng henviser vi også til Registreringsbekendtgørelsens § 46. SKAD værkstederne ligger inde med en konkret liste over de dele, der kræver et konstruktivt syn. Listen har SKAD udarbejdet i samarbejde med synsvirksomhedernes ledelsesgruppe i henhold til loven på området.
 
Synsbekendtgørelsens § 31 siger, at ved fremstilling til syn af et køretøj anvendes den godkendte anmeldelsesblanket, jf. dog kapitel 10-13. Ved udfyldelse af anmeldelsesblanket skal ejer (bruger) afkrydse, om der er foretaget konstruktive ændringer på køretøjet.
 
Her er det vigtigt at understrege, at loven siger, at det er ejeren, der skal anmelde en konstruktiv ændring - også på brugte importerede motorcykler! Synsmedarbejderen syner en motorcykel som standard, hvis ejeren ikke gør opmærksom på, at motorcyklen er bygget om, hvilket i klartekst betyder, at motorcyklen er ulovlig i det sekund, hvor den forlader synshallen. Blanketten kan fås hos synsvirksomhederne eller hos SKAT. Du kan også bede et SKAD værksted om at hjælpe dig med synet.
 
Synsbekendtgørelsens § 53: Hvis det efter godkendelsens foretagelse konstateres, at godkendelsesgrundlaget ikke har været i orden, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjet skal indkaldes til syn, eller at dets godkendelse skal inddrages.
 
Mange motorcyklister kører rundt på ombyggede motorcykler uden at have synet dem med konstruktive ændringer. Det betyder, at motorcyklerne er ulovlige, forsikringen kan nægte at dække skader ved uheld, og hvis man bliver stoppet, kan det koster flere 100.000 kroner i bøde og afgift i visse tilfælde.
 
Ved import af brugte motorcykler, skal man være særlig opmærksom på kapitel 18 side 3 i synsvejledningen, der blandt andet omhandler følgende:
Det er ikke tilstrækkeligt, at ombygninger fremgår af en udenlandsk registreringsattest for et brugt importeret køretøj. Der skal for alle ombygninger, som kræver dokumentation ved ombygning af et dansk køretøj, kræves samme dokumentation, når ombygningerne findes på et brugt importeret køretøj.
 
Hvordan kan man så finde ud af, om en motorcykel er synet korrekt?
I SKAT’s CRM register forefindes alle oplysninger omkring syn på en motorcykel. Generelt skal der på registreringsattesten stå begrebet ”Konstruktiv ændring”. Ordene alene giver ikke udsagn om, hvad der er synet, men gør opmærksom på, at der er en ændring på motorcyklen. Denne ændring kan være for eksempel udskiftning af bremser, gaffel, bagsvinger, fremflytterkit, motor, hjul og meget andet.
 
Står dette ikke på registreringsattesten, og er det øjensynligt, at der foreligger en ombygning, så bør man straks sikre sig, at man har de godkendelsesdokumenter, som kræves til syn. Har man ikke disse, eller er delene ikke godkendt, så kan disse aldrig synes.
 
Oplysninger om, hvilke ombygninger der er synet, kan fås ved at begære aktindsigt. Man har naturligvis altid mulighed for at opsøge et SKAD værksted, der kan hjælpe med at finde ud af disse ting. SKAD værkstederne kan også udlevere et dokument, der kan anvendes til at søge aktindsigt hos SKAT for at finde ud af de synsmæssige og skattemæssige spørgsmål på ens motorcykel.
 
Kommer du i den situation, hvor din motorcykel er blevet konfiskeret eller SKAT afkræver dig ny registreringsafgift, så har SKAD en aftale med en kendt skatteadvokat, som du har mulighed for at benytte. Aftalen sikrer, at viden om afgørelser skaber et bedre grundlag for at yde hjælp. Kontakt et SKAD værksted for mere information omkring kontaktoplysninger og vilkår. Mere om SKAD finder du på www.skad.dk
 
Se mere på synsbekendtgørelsen
 
Artiklen har også været bragt i TN 3/11 s. 70-71.