Formandsberetning 2015-16

 

MC Touring Club

Formandens beretning 2015-2016.

 


Det ser nu endelig ud til, at MC Touring Club går mod lysere tider! 2015 blev året, hvor vi fik vendt de sidste fire års medlemstilbagegang til fremgang. Med en medlemsfremgang på 860 nåede medlemstallet ved årets udgang op på 38.560 fordelt på 37.753 almindelige og 807 passive. Nu hvor motorcykelsalget igen er for opadgående, er der basis for, at vi kan lægge de sidste års tilbagegang bag os, hvis vi fortsat tilpasser os de forventninger, motorcyklisterne har til landets største motorcykelorganisation.
    Trods de sidste års medlemstilbagegang er det lykkedes at bibeholde en sund driftsøkonomi. Således kom MCTC ud af 2015 med et positivt driftsresultat, et overskud på 408.465 kr. Det er et mindre overskud end de seneste år, men set i lyset af det fortsat historisk lave kontingent og tabet af over 2.200 medlemmer de foregående 4 år, var det forventeligt. På baggrund af foreningens fortsat gode økonomi og den nu spirende fremgang besluttede bestyrelsen derfor endnu en gang at fastholde uændret kontingent i 2016 på 190 kr. for almindelige og 160 kr. for passive medlemmer. Det vil sige nu 27 år med uændret kontingent.

MC Touring Camp måtte i 2015 notere sig en tilbagegang i antal overnatninger. Da sæsonen sluttede ved udgangen af september var det blevet til 9.283 overnatninger, hvoraf godt 20% var udlændinge. En markante tilbagegang på godt 1.200 overnatninger i forhold til 2014. Årsagen kan nok i væsentlig grad tilskrive årets middelmådige sommervejr. Driftsresultat efter afskrivninger blev et underskud på lige godt 100.000 kr. Det er det bedste driftsresultat siden 2008, hvor vi sidst noterede os et lille overskud. Man skal her være opmærksom på, at årsagen til, at vi i perioden har haft underskud, skyldes store afskrivninger på tidligere store investeringer.
    Efter 22 års tro tjeneste var 2015 Henning og Anettes sidste år som bestyrere på MC Touring Camp. På tragisk vis stoppede Hennings ansættelse brat nogle måneder før planlagt grundet hans alt for tidlige død. Da vi vidste, at Henning snart ville stoppe, havde vi allerede da ansat et nyt initiativrigt bestyrerpar, som vi håber gæsterne vil tage rigtig godt imod. Man vil allerede fra sæson start kunne se, at der er sket flere nye tiltag på pladsen, tiltag der imødekommer nogle af de ønsker, gæsterne har haft til vores campingplads. I forbindelse med vinterens vedligeholdelsesarbejder har mange af campens faste brugere ydet en enestående indsats i form af frivilligt arbejde for at skabe nogle endnu bedre og hyggelige rammer for den  kommende sæsons brugere af Campen. Herfra en stor tak for indsatsen.
    Der er nu gået 4 år, siden vi indgik en betinget købsaftale om køb af tillægsjord til en udvidelse af campingpladsen. Vi må efter hånden erkende, at ting tager tid! Trods pres er kommunen endnu ikke nået til ende med at skabe lokalplangrundlaget for at føre tankerne ud i livet. Det lovmæssige grundlag vil derfor tidligst være på plads i 2017, og så må vi på det tidspunkt se om besøgsgrundlaget fordrer en udbygning af campingpladsen.

I 2015 - i lighed med i 2014 - mistede 17 motorcyklister livet i trafikken. Man kan naturligvis vælge at opfatte det som positivt at antallet af ulykker med dødelig udgang for motorcyklisten ikke er steget, men 17 er 17 for mange. Da dødsulykker i trafikken blandt øvrige trafikgrupper er faldende udgør motorcykel-ulykkerne en større %-andel, og det er nok kun et spørgsmål om tid, før landets såkaldte eksperter i trafiksikkerhed vil begynde at give politikkerne ”gode” idéer til, hvordan antallet af mc-ulykker kan nedbringes.  Vi kan fra MCTC’s side kun opfordre til, at man tænker sig om, når man kører derude.
    I 2015 fortsatte vi arbejdet med at få myndighederne i tale i forbindelse med forsøget med kabelautoværn på rute 21 fra Holbæk til Vig (på Sjælland), men vi må erkende, at så længe vi er i forsøgsperioden, er villigheden til dialog fra myndighedernes side noget behersket. Vi fortsætter naturligvis arbejdet med at få overbevist de rette instanser om, at der findes bedre og mere mc-venlige løsninger, når det gælder autoværn. Vi fortsætter også vores indsats i Færdselssikkerhedskommissionen, men folketingsvalget først på sommeren 2015 stoppede i en periode al aktivitet i Færdselssikkerhedskommissionen, og en efterfølgende flytning af trafikområdet fra Justitsministeriet til Transport- og Bygningsministeriet gjorde, at der var en lang pause i møderne. I Rådet for sikker Trafik fortsætter vi også indsatsen, men må desværre erkende, at Rådet på mange måder modarbejder vores (motorcyklisternes) interesser. Arbejdet med sikkerhed og politik foregår fortsat sammen med DMC, og der skal her lyde en tak for det gode samarbejde.

Vores europæiske interesseorganisation, FEMA, er efter en reorganisering på plads i nye rammer i Bruxelles. Der er etableret tættere kontakter til motorsportsorganisationen FIM og producentorganisationen ACEM for at stå stærkere og koordinere lobbyarbejdet i EU i de sager, hvor vi har interessesammenfald. I året der er gået, blev den store fælles europæiske undersøgelse ”Rider Scan”, som FEMA stod i spidsen for, færdiggjort. Den giver et samlet overblik over viden og data relateret til motorcykelsikkerhed. Et brugbart redskab i det fremtidige arbejde på området. Både MCTC og vores medlemmer har bidraget med oplysninger til undersøgelsen ved besvarelse af spørgeskemaundersøgelser. Blandt andre ting, der er arbejdet med, er tilblivelsen af en ny fælles europæisk standard for motorcykeltøj (PPE) samt løbende opfølgning på udviklingen inden for fremtidens ”førerløse” motorkøretøjer, som allerede nu er prøvekørt på de europæiske veje. Et område hvor udviklingen nu går foruroligende stærkt, og hvor det er vigtigt at motorcyklisterne, som en del af det trafikale bilede, ikke bliver overset.
 
I det forløbne år har MCTC grundet få ansøgninger kun støttet enkelte aktiviteter økonomisk, blandt dem vores suverænt største arrangement, Børnetræf. Det har som de foregående år modtaget støtte i form af MCTC sponsorat af et stort fælles telt til afvikling af arrangementet. MCTC har endvidere givet et engangstilskud til opstart af en tv serie om motorcykelliv, der har været sendt på DK4. Her var målet at støtte op om et tiltag, der havde som mål at udbrede kendskabet til det at køre mc og så synliggørelse af MCTC.
    Vi har i starten af 2016 deltaget med vores udstillingsstand på to mc-udstillinger.
    Muligheden for tilskud til deltagelse i kørekurser benyttes fortsat af en del af vores medlemmer, vi har her set en lille stigning. De korte manøvrekurser, som MCTC udbyder nu på tredje år, havde i 2015 godt 150 kursister. Dette er en lille stigning i forhold til året før. Vi tror og håber fortsat, at endnu flere fremadrettet vil benytte sig af dette tilbud, som for få penge og et lille tidsforbrug kan være med til at pudset kørefærdighederne af ved sæsonstart. Herved forsøger vi at give vores lille bidrag til den fælles opgave at mindske antallet af ulykker på mc.
    For de medlemmer der kan lide udfordringer og køre langt, etablerede vi for nogle år siden en dansk version af den amerikanske ”Iron But”. Denne klubaktivitet ser ud til at være blevet en succes, der tilsyneladende har udfyldt et behov. På MCTC’s hjemmeside kan man nu under æresgalleri finde mere end 100 udførte ”Jernbag” ture.

På kontoret i Århus har de i det forløbne år, ud over at sørge for at medlemmerne modtager Touring Nyt til tiden, blandt andet arbejdet på etablering af en helt ny MCTC hjemmeside. På grund af personaleændringer hos såvel os som firmaet, vi har entreret med, og det faktum, at opgaven er blevet mere omfattende end først antaget, vil hjemmesiden nu først være klar medio 2016. Det vigtigste har været, at vi får alle de faciliteter med, som for nuværende har stået på ønskesedlen samt en større fleksibilitet med hensyn til de justeringer, vi ser i horisonten, alle til gavn for såvel brugere som vores ansatte der skal arbejde med hjemmesiden i det daglige.

Den 26. november 1966 startede historien om MC Touring Club. Vi er derfor, som alle medlemmer nok har bemærket, nu i gang med markeringen af vores 50-års jubilæum. Som landsdækkende forening er det af gode grunde umuligt at nå ud til alle, men med et  jubilæumslotteri, hvor alle medlemmer deltager, og et antal kaffemøder rund om i landet her i sommer og på jubilæumsdagen, gør vi forsøget. Endvidere vil der i september blive afholdt en stor jubilæumsfest i Kolindhallen tæt på MC Touring Camp på Djursland. For nuværende er det ikke muligt at finde MC Touring Clubs’s historie frem til i dag på tryk. Det har vi dog fundet anledning til nu at er gøre noget ved. Der vil blive udgivet en bog om MCTC’s første 50 år, og alle medlemmer vil få mulighed for at få et eksemplar mod betaling af portoen, når den udkommer op til jubilæumsdagen. Vi håber rigtig mange vil være med til at markere jubilæet og være med til fortsat at udbrede kendskabet til MC Touring Club.

Til slut en tak til dem der i løbet af året har investeret tid og kræfter til gavn for MCTC og vores medlemmer. Det være sig dem der har ydet en frivillig indsats såvel som vores ansatte personale.


Jørn Winding
Formand MC Touring Club