Formandsberetning 2016-17

 

MC Touring Club

Formandens beretning 2016-2017.

Den 26. november 2016 var det 50 år siden, MC Touring Club så dagens lys på en stiftende generalforsamling på Slukefter Kro på Fyn. Vores 50- års jubilæum har præget mange aktiviteter i det forløbne år. Vi har markeret begivenheden hen over sommeren med kaffe og kage ved kaffemøder ni steder fordelt rundt om i landet, og den 26. november blev det markeret på de traditionsrige mødesteder Malerklemmen og Truust Kro. Alle medlem-mer har haft et lod i vores store jubilæumslotteri, og i september blev der afholdt jubi-læumsfest i Kolind tæt ved MC Touring Camp. Om det er øget synlighed, eller det faktum at det igen går fremad for mc branchen som helhed, er svært at vide, men MCTC kunne igen i år notere sig en øget medlemstilslutning. Med en medlemsfremgang på 620 nåede med-lemstallet ved årets udgang op på 39.180 fordelt på 37.627 almindelige medlemmer, 786 passive og 767 medlemmer uden blad (husstands-medlemskab).
    Økonomisk set kom MCTC ud af 2016 med et positivt driftsresultat, et lille overskud på 101.056 kr. Det er et væsentlig mindre overskud end de seneste mange år, men på baggrund af foreningens fortsat gode økonomi besluttede bestyrelsen endnu en gang at fastholde et uændret kontingent i 2017 på 190 kr. for almindelige og 160 kr. for passive medlemmer.

For MC Touring Camp blev 2016 et udfordringernes år. Nyt bestyrerpar tiltrådte først på året, nye rutiner skulle indarbejdes, og en del nødvendigt vedligehold og forbedringer blev foretaget til sæsonstart. Ved sæsonens afslutning var der registreret 8.240 overnatninger på pladsen, en tilbagegang på 1.043 overnatninger i forhold til året før. Campens resultatet blev et underskud på 1.068.444 kr., heraf afskrivninger på 374.192 kr. Dette er et stærkt utilfredsstillende resultat. Årsagerne er flere forskellige, og der et helt klart ting, som vi kan blive bedre til, men der er også ting, vi ikke har indflydelse på, blandt andet vejret som ikke viste sig fra sin bedste side i 2016. Et nyt bestyrerpar har taget over på pladsen i 2017. Økonomien skal forbedres, og nogle tiltag er iværksat, men med en tilbagegang på 2.700 overnatninger siden 2014 står både det nye bestyrerpar og bestyrelsen over for en udfor-drende opgave. Tiltag og fremtidsplaner for campen skal afvejes i forhold til økonomi og de muligheder, der åbner sig i forbindelse med, at vi i 2017 nu endelig – efter langvarig offent-lig planlægning – kan overtage det jordstykke, vi for 6 år siden indgik en betinget købsaftale på.

I 2016 mistede 26 motorcyklister livet i trafikken, en stigning på 37%. Desværre er motor-cykelulykkerne et af de få områder, hvor der ikke er en nedgang i antal ulykker med dødelig udgang. Det betyder, at motorcykelulykker kommer til at fylde mere og mere i statistikkerne, og uanset om det er rimeligt eller ej, så vil det nok ende med, at der fra politisk hold kan komme tiltag, som vi formodentlig ikke vil bryde os om, især fordi politikerne ikke er særlig villige til at lytte til vores synspunkter. Det gør, at det er lidt op ad bakke indimellem, men vi fortsætter vores arbejde i både Færdselssikkerhedskommissionen og Rådet for Sikker Trafik og gør vores yderste for, at der ikke ”sniges” nogen tåbeligheder ind ad bagdøren. Vi kan så som motorcyklister yde vores bidrag ved at være vågne og tænke os om, når vi færdes ude i trafikken.
    Politisk og i medierne fylder selvkørende køretøjer meget, og ved enhver tænkelig lejlighed gør vi opmærksom på, at man skal huske de tohjulede køretøjer.
Arbejdet med sikkerhed og politik foregår i et godt samarbejde med DMC, hvilket det efter-hånden har gjort i mange år.

Med vores medlemskab af Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) er MCTC’s medlemmer som bekendt også repræsenteret i det politiske arbejde i EU. I det forløbne år har der her ligesom i Danmark været fokus på intelligente transportsystemer (ITS), som primært omfatter udviklingen inden for selvkørende køretøjer. FEMA arbejder her på at synliggøre de afledte sikkerhedsmæssige risici for motorcyklisterne. De syd- og østeuropæiske lande, hvor de fleste tohjulede køretøjer er registreret, er desværre de lande, der er dårligst repræsenterede i FEMA. Der arbejdes derfor nu målrettet for at rette op på dette misforhold, så vi kan blive så bredt repræsenteret så muligt, når vi skal tale motorcyklisternes sag.

I det forløbne år har vi desværre kun modtaget én ansøgning om støtte til arrangementer. MCTC har ydet tilskud til afholdelse af det traditionsrige Børnetræf. Medlemmernes in-teresse for at lave aktiviteter er ikke som tidligere, men der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat gerne ser flere aktiviteter sat i gang og støtter derfor fortsat op om initiativer, der skaber aktiviteter for medlemmerne.
    Vi støtter også fortsat op om medlemmernes deltagelse på kørekurser. Man kan deltage på vores egne korte MCTC-manøvrekurser eller tage på MCTC-godkendte kørekurser med tilskud. Herved yder vi vores lille bidrag til den fælles opgave, det er at få nedbragt det alt for høje antal mc-ulykker.

MCTC har i det forløbne år deltaget på messer i København og Herning, hvor vores stand har været godt besøgt. Det er altid dejligt at komme ud og møde nuværende såvel som nye medlemmer, og der var generelt stor ros til MCTC, primært for vores største aktiv, Touring Nyt. Denne velfortjente ros videregives hermed ubeskåret til vores dedikerede medarbej-dere på kontoret i Århus.

I juni måned gik MCTC’s nye hjemmeside officielt i luften, den gamle var efter 8 års tro tjeneste ikke længere tidssvarende. Det er vores indtryk, at siden er blevet taget godt imod på trods af små fejl og mangler. Den nye hjemmeside har givet vores ansatte nye mulig-heder, og hjemmesiden vil de kommende år blive videreudviklet ud fra de ønsker og behov, der vil komme.

I sommeren 2016 stod det klart, at en epoke i MC Touring Club’s historie lakkede mod enden. Efter at have sat et afgørende og markant aftryk på MCTC’s enestående udvikling i mere end fire årtier stoppede Gunnar Skrydstrup som forretningsfører og redaktør den 31. marts 2017. Der er i tæt samarbejde med medarbejderne fundet en løsning på generations-skiftet, hvor eksisterende medarbejdere har overtaget ansvaret for videreførelse og udvikling af MCTC i respekt for de resultater, der indtil nu er opnået.
    Herfra skal lyde en stor tak til Gunnar for hans kæmpe indsats for MC Touring Club.

Afslutningsvis også en tak til de mange frivillige der har ydet en stor indsats på MC Touring Camp samt alle de, der igennem året og tiden har bidraget til, at vi i dag 50 år efter starten har en unik forening, der bakkes op af flere end 39.000 motorcyklister.


Jørn Winding
Formand MC Touring Club