Indkaldelse til generalforsamling 2018

 

MCTC’s årlige generalforsamling afholdes lørdag den 21. april i Bogense. Stedet er Støberiet, som ligger på havnen, og adressen er Vestre Havnevej 1. Generalforsamlingen starter kl. 13, og alle medlemmer er velkomne.

Den 21. april fra kl. 13.00 afholdes MC Touring Clubs årlige ordinære generalforsamling. Stedet er i år Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense. Der er skiltet mod havnen i udkanten af Bogense.

Almindelige medlemmer (medlemsnummeret begynder med et 1- eller et 9-tal), som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2019, har stemmeret på generalforsamlingen.
Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og kræver ikke forhåndstilmelding.

Dagsordenen ser ud som følger:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget for 2018 forelægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8. Eventuelt

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5.

A. Fremsat af bestyrelsen

1.

Forslag fra bestyrelsen til fremtidig udvikling af nyt tilkøbt areal på MC Touring Camp.
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse vedrørende den fremtidige udvikling af MC Touring Camp, set i lyset af økonomi og forventninger til fremtiden. På generalforsamlingen fremlægges nuværende status, planer og muligheder.

B. Fremsat af medlem 1000234 Gunnar Skrydstrup

1.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at samtlige dens medlemmer skal stille deres mandater til rådighed på generalforsamlingen den 21. april 2018.

2.

Generalforsamlingen kræver, at samtlige af MCTC indgåede ansættelseskontrakter indgået efter 1. januar 2017 straks offentliggøres og fremlægges for generalforsamlingen sammen med en af revisor attesteret opgørelse over de samlede lønudgifter for de ansatte på kontoret/redaktionen for perioden 1. juli 2017 til 31. december 2017 og for den tilsvarende periode i 2016.

3.

Generalforsamlingen pålægger MCTC’s bestyrelse at indgå en aftale, som sikrer, at den af Gunnar Skrydstrup (GS) ejede samling af mc-blade, årbøger, instruktionsbøger og reparations- og reservedelsbøger og brochurer m.m. udgivet før 1. januar 1986, som i en årrække har været opbevaret hos MCTC, forbliver hos MCTC for senere at overgå til MCTC’s ejendom efter følgende retningslinjer: GS har adgang til samlingen i kontorets åbningstid og kan tage enkelte eksemplarer med hjem i op til 2 måneder, ansatte i MCTC har fri adgang til at benytte samlingen, senest ved GS’ død overgår samlingen til at være MCTC’s ejendom sammen med det kartotek over samlingens indhold, som pt. opbevares hos GS, og som foreningens ansatte allerede nu kan trække på ved henvendelse til GS.

Se en uddybende forklaring og bestyrelsens svar til Gunnar Skrydstrups forslag på mctc.dk via linket:
http://www.mctc.dk/om-mctc/bestyrelsen/breve-og-henvendelser/

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 el. mail tn@mctc.dk. Regnskabet for 2017 viser et underskud på 606.726 kr. inklusive et underskud på 922.140 kr. på Campen, hvoraf 356.875 er afskrivninger. Egenkapitalen er opgjort til 31.115.696 kr. Heraf 5.299.872 kr. investeret i fast ejendom og inventar.

 


Spisning og overnatning
For deltagerne i generalforsamlingen vil der som sædvanlig være mulighed for at spise, hygge og overnatte i spejdercenteret ved Skåstrup Strand ca. 10 km sydvest for Bogense. Der vil være opsat skilte til hytten fra kirken i Ore på Middelfart-Bogense landevejen (rute 317).

Lørdag aften bliver der underholdning i hytten. Hans Jakob Sternkopf, som har været rejseleder i USA i over 20 år, holder foredrag om sine oplevelser over there.

Der er plads til ca. 70 personer i hytten (medbring selv sovepose), og der er også masser af teltplads på arealet udenfor til dem, der hellere vil overnatte i telt. Prisen er den samme, 175 kr pr. person. Prisen omfatter aftensmad lørdag med to retter i rigelige mængder, et glas vin eller en øl/vand, aftenkaffe med kage m.m., overnatning og morgenmad.

Det forventes, at deltagerne selv giver en hånd med ved det praktiske undtagen i forbindelse med spisningen lørdag aften. Vil man gerne spise med lørdag, men ikke overnatte, kan det også lade sig gøre (pris ca. 125 kr). Deltagelse i spisning og overnatning kræver forhåndstilmelding til klubbens kontor (tlf. 8611 6200, mail tn@mctc.dk) senest onsdag den 18. april. Eventuelle spørgsmål vedrørende hyttearrangementet og generalforsamlingen kan rettes til klubbens kontor. Betaling for arrangementet sker i hytten.