Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 og 2021. Generalforsamlingen afholdes lørdag 17. april i Støberiet i Bogense. Der startes klokken 13, og alle medlemmer er velkomne.

Da sidste års generalforsamling måtte aflyses pga. coronasituationen vil generalforsamlingen blive gennemført med de efter forholdene og dirigentens endelige beslutning fornødne tilpasninger i forhold til vores love. Stedet er Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense.

Almindelige medlemmer, som har betalt kontingent frem til udgangen af februar 2022, har stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis og der kræves ikke forhåndstilmelding.

Dagsordenen ser ud som følger:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning, 2019 og 2020
4.1 Regnskabets forelæggelse og godkendelse (2019 og 2020)
4.2 Budget 2021 forelægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valgperioden for de pågældende drøftes under hensyn til corona-situationen, og fastsættes herefter af dirigenten
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

 

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5:

 

A.
Fremsat af bestyrelsen - Forslag til vedtægtsændring.

1.
§ 1 stk. 1: Foreningens navn er MC TOURING CLUB DANMARK, forkortet MCTC, med binavnet Landsforening for motorcyklister.

Foreslås ændret til:

Foreningens navn er MCTC - Landsforeningen for motorcyklister, med binavnet MC TOURING CLUB DANMARK

2.
§ 9 stk. 3: Annoncering i foreningens blad kan kun foretages af almindelige og passive medlemmer.

Foreslås ændret til:

Annoncering i foreningens blad og/eller på foreningens hjemmeside kan foretages af medlemmer af foreningen samt kommercielle annoncører, såfremt annoncen efter redaktøren skøn har en almen interesse for foreningens medlemmer.

Begrundelse for forslaget: Forslaget bringer vedtægterne i overensstemmelse med en fornuftig økonomisk praksis.

 

B.

Fremsat af medlem Peter Krogsten.

Forslagsstiller ønsker det debatteret af generalforsamlingen, om der som hensigtserklæring skal tilføjes en formålsparagraf i foreningens vedtægter:

§ 2 stk. 2.

”Foreningen skal arbejde aktivt og være synlige politisk og i andre fora, hvor der drøftes og vedtages love og bestemmelser der påvirker motorcyklister”.

Begrundelse for forslaget: Begrundelsen er at ingen i Danmark gør det. FDM's klare holdning, som jeg kan dokumentere skriftligt, er at ved at sætte sig op på en MC, påtager man sig bevidst en stor risiko. Man er dermed selv delvist skyld i at man omkommer voldsomt, hvis man er så uheldig at komme i nærkontakt med de genstande, der stilles op rundt omkring i trafiksikkerhedens navn. Et eksempel af mange er de nye kabelautoværn der sættes direkte i vejkanten, hvilket utallige rapporter fastslår er det værste man kan gøre. Andre MC-organisationer i Danmark sover trygt og er (som os) helt usynlige i mediebilledet. Vi bør også intensivere kontakten med Sveriges Motorcyklister der gør et stort arbejde for motorcyklister, og har opnået politisk indflydelse.

 

C.

Fremsat af medlem Birger Nordahl Jacobsen - Forslag til vedtægtsændringer:

1.
§ 4 stk. 2: Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad med angivelse af dagsorden. Alternativt er bestyrelsen berettiget til at foretage indkaldelse ved direkte skriftlig meddelelse til hver enkelt af foreningens medlemmer til den i foreningens kartotek anførte adresse.

Foreslås ændret til:

Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad og indkaldelsen lægges på foreningens hjemmeside. En foreløbig dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen og oplysning om, at endelig dagsorden kan ses på klubbens

hjemmeside 2 uger før Generalforsamlingen. Alternativt er bestyrelsen berettiget til at foretage indkaldelse ved direkte skriftlig meddelelse til hver enkelt af foreningens medlemmer til den i foreningens kartotek anførte adresse.

2.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Begrundelse for forslaget: En tidsfrist for indsendelse af forslag til den ordinære generalforsamling på 3-4 måneder er med til at forhindre en demokratisk og dynamisk udvikling af foreningen og må siges at være helt utidssvarende. Den tidsfrist der er gældende I øjeblikket, ligger meget langt fra hvad man ser I andre klubber, foreninger, aktieselskaber o. lign, hvor 2 -3 uger er det normale. Det er ikke en nødvendighed at man kan nå, at trykke evt. Forslag I Touring nyt. Der er masser af muligheder for at offentliggøre forslag for medlemmerne via hjemmeside, sociale medier udsendelse pr e-mail osv. Der er heller ikke nogen reel risiko for at foreningen kan “kuppes”, pga. den kortere frist for forslag, selvom deltagerantallet på generalforsamlingerne er lavt. Klubbens vedtægter gør det muligt for medlemmer og bestyrelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis man finder det påkrævet.

 

D.

Fremsat af medlem Poul Lervad - Forslag til vedtægtsændringer:

I foreningens love for MC Touring Club indføres følgende kasus, under en passende paragraf:

”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at afhænde/sælge MC Touring Camp Danmark.”

  • Såfremt generalforsamlingen vedtager forslaget, bør generalforsamlingen drøfte og beslutte varigheden af mandatet. F.eks. 2 år.

Begrundelse for forslaget:
A) En slags rettidig omhu, ved at bestyrelsen får handlemulighed og på forhånd opbakning fra generalforsamlingen til at afsøge salgsmuligheder og gennemføre et salg/afhændelse, såfremt økonomien og/eller driften af Touring Camp ikke udvikler sig som forventet efter den seneste plan. Samt for at kunne reagere hurtigere og mere effektivt, såfremt driften udvikler sig dårligere end forventet eller situationen af andre årsager gør det nødvendigt eller relevant.

B) Jeg mener ikke, at Touring Club skal drive en campingplads eller være den økonomiske garant for en campingplads. Dette uanset, at den er tiltænkt at være et mødested for motorcyklister. I samme forbindelse synes jeg ikke om et koncept, hvor en forening baseret på en frivillig ledelse samtidig skal være den ansvarlige ledelse af en campingplads. Dette uanset om driften af campingpladsen udøves af en forpagter.

Siden etablering af Touring Camp i det forrige årtusinde har meget ændret sig. På lokalt plan, regionalt, landsdækkende og internationalt er der året igennem rige muligheder for at mødes med interessefæller. De digitale medier har åbnet muligheder, som ikke fandtes tidligere. Afhændelse og salg af Touring Camp kan ske efter mange modeller, som jeg vil komme nærmere ind på under generalforsamlingen. 

 

Medlemmer, som ønsker det, kan få formandens skriftlige beretning samt regnskabet tilsendt før generalforsamlingen. Materialet kan forventes fremme omkring 8 dage før generalforsamlingen, og det kan rekvireres via klubbens kontor - tlf. 8611 6200 el. mail tn@mctc.dk.

Grundet usikkerheden på kommende corona-restriktioner serveres der ikke mad til generalforsamlingen og der arrangeres ikke noget særskilt arrangement før eller efter sleve generalforsamlingen.

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.