Referat 2011

Generalforsamling i MC Touring Club
30. april 2011
Nordfyns Hallen, Bogense


Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.a.Budget for 2011
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (MiC), Hans Jørgen Rasmussen (HJR), Hans Henrik Friismose (HHF), Klaus Brandt (KB), Poul Jørgensen samt 1. suppleant Finn Otkjær og 2. suppleant Kim Jönsson.

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Klaus Brandt som dirigent. Da der ikke var nogen modkandidater, blev Klaus Brandt valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev (uden modkandidater) valgt som referent. Der blev valgt en stemmetæller ved hvert bord.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i Touring Nyt nr. 2, dvs. at fristen på 30 dage var overholdt, samt at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Generalforsamlingen blev derefter kendt lovlig og beslutningsdygtig og dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Niels Hansen ”Stub”: Kommenterede det med periodisk syn og kunne oplyse at også FIM arbejder på at undgå dette. Kunne konstatere, at det er hårdt arbejde fordi vi er oppe imod synsvirksomheder, der øjner indtægter. Kommenterede også problemerne med ATV’er. I DK er dette en bil (fordi den har 4 hjul), og man behøver ikke bruge styrthjelm, i andre lande opfattes den som mc, fordi man sidder overskrævs og har et styr (og ikke et rat).

Jørgen H. Kjær: Mente at det, at et medlem har anmeldt MCTC til kommunen med påstand om at vores brug af ”Trekanten” til camping er ulovlig må betragtes som en meget illoyal handling, da det er gjort udenom bestyrelsen. Efterlyste at anmelder forklarede sig.

Knud Hein: Mente at kontingentet skal fastsættes af generalforsamlingen og var i øvrigt imod fastliggere på campingpladsen.

Hans Kærlyt: Ønskede baggrundsviden om MCTC’s brug af ”Trekanten”.

JW svarede at kontingentet fastsættes af bestyrelsen jfr. foreningens vedtægter §8 stk. 1 og at dette er nødvendigt for at kunne planlægge. Ang. fastliggere oplyste JW at der er et antal pladser, som anvises af Henning. ”De bedste pladser” må være et spørgsmål om smag.

Teo: Kunne oplyse at handicaptoilettet på campen ikke lever op til de krav og standarder, der er.

GS svarede, at vi sammen med Teo finder ud af hvad, der mangler og får dette bragt i orden hurtigst mulig.

Jens Meldgaard: Mente at antallet af fastliggere burde reduceres, når vi ikke længere kan bruge ”Trekanten” til camping.

MiC kunne oplyse, at vi ikke må anvise plads på området, men at lodsejeren ikke har noget imod, at vi camperer der. Derfor kan den enkelte jo vælge at opfatte fredskov på samme måde som statsskov, hvor man må campere op til 3 døgn.

Peter Laursen: Forstår ikke hvorfor motorcyklisterne er så tavse i denne sag - ønsker en mere åben debat.

Niels Hansen ”Stub”: Oplyste, at han har skrevet om dette for et par år siden, men har været meget lidt aktiv siden da. Mente at man kunne samle argumenterne mod periodisk syn i en pdf-fil så den enkelte motorcyklist selv kunne påvirke sagen.

JW tilføjede at det er EU parlamentarikerne, der skal påvirkes og dette gøres bedst direkte via EU. Her er vi er med, med FEMA. Kunne desuden oplyse, at EU selv har undersøgt om tekniske fejl står for mange ulykker, og resultatet af denne undersøgelse var at meget få ulykker sker pga. teknikken.

Jørgen H. Kjær: Ønskede anmelderne af foreningens brug af ”Trekanten” til camping kaldt til samtale med bestyrelsen og ekskluderet fra foreningen.

Lemy: Bakkede dette op og henviste til §7 stk. 7 i vedtægterne.

GS opfordrede til at man tog spørgsmålet op under eventuelt.

JW oplyste at campingpladsens brug af ”Trekanten” til camping er opstået fordi gæster – når der var mange gæster – selv valgte at bruge området. Efter nogle år på den måde fandt bestyrelsen det rimeligt at indgå en lejeaftale med lodsejeren. Denne havde intet imod at det blev anvendt til camping, ligesom kommunen, da vi spurgte, ikke havde noget imod vores brug af arealet.

GS uddybede dette ved at oplyse at problemet er den gravhøj, der er på selve campingpladsen samt at der er tale om fredskov.

Ruth Frederiksen: Mener at der må være et medlemspotentiale.

Ejvind Madsen: Påpegede at periodisk syn ikke kun handler om sikkerhed, det handler også om miljø.

Jens Meldgaard: Mente ikke at periodisk syn ville hjælpe på støj fordi dem, med ”larmepotter” har et sæt standard, der sættes på når der køres til syn.

GS oplyste at problemet er at der ikke er så mange unge, der kører mc. Kunne fortælle at der den 25/6 ville være et arrangement på Jyllandsringen, hvor ikke – motorcyklister (alle aldre) kunne komme til at prøve at køre mc (i kravlegården).

Ditlev Schaeffer: Kunne fortælle om sin søn, der ikke har råd til at køre mc fordi kørekortet er for dyrt og forsikringen er dyr. Det er billigere at køre i bil.

Lemy: Mente at fastliggerne har for store telte.

JW kunne oplyse, at der betales efter størrelsen på teltet.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 1.045.521 kr.

GS gennemgik resultatopgørelse samt balance i hovedtal. De største udgiftsposter, Touring Nyt, MC Touring Camp og MC Touring Club (note 1, 3 og 5) blev gennemgået. Aktiver og passiver blev kort gennemgået. GS opfordrede til at generalforsamlingens deltagere stillede spørgsmål.

GS forklarede desuden hvordan resultatdisponeringen hang sammen med de ændringer, der sidste år blev vedtaget for 4%-reglen.

Jens Meldgaard: Ønskede at vide hvor mange ansatte der er på campen.

GS oplyste at omregnet til fuldtidsansatte er der 5 medarbejdere på campen.

Peter Laursen: Opfordrer til en el-gennemgang på campen så man sikrer sig, at der bruges de mest økonomiske pærer etc. f.eks. LED-lys hvor det kan lade sig gøre og solceller, hvor det kan lade sig gøre.

JW kunne oplyse at vi er opmærksomme på dette og at det er en løbende udvikling. Der er komet ny pool og der kommer til stadighed nye krav.

Ruth Frederiksen: Som kritisk revisor kunne RF oplyse at alle bilag er gået igennem og der er intet at bemærke til dette. De kritiske revisorer mener, at udgifterne på campen er for høje, fordi driftsomkostningerne er højere end indtægterne, men var klar over at bestyrelsen har fokus på dette jfr. formandens beretning.

Knud Hein: Tilbød sin assistance i forbindelse med brug af solvarme og solceller.

Birger Jacobsen: Spurgte til antal ansatte på kontoret.

GS svarede at der er 5 fastansatte samt en timelønnet med varierende timetal.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4a: Budget for 2011

GS fremlagde budgettet for 2011 (var trykt på den udleverede dagsorden). Der forventes en lavere medlemstilgang, og dermed lavere indmeldelsesgebyrer. MC Touring Camp sættes til 0 kr. da det er helt og aldeles vejrafhængig. Renterne er et forsigtigt skøn – GS forventer, at 2011 vil give et overskud på ca. 1,0 mio. kr.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet.

Ad 5: Indkomne forslag
Forslaget var trykt på dagsordenen.

Forslaget blev gennemgået og begrundet af Birger Jacobsen. Birger Jacobsen oplyste, at hensigten med forslaget var at fjerne en regel, der ikke bliver brugt – at forenkle reglerne.

Hans Kærlyt: Kunne ikke se noget om 4% reglen i vedtægterne. Dirigenten kunne oplyse at 4% reglen er en generalforsamlingsbeslutning, ikke en vedtægt.

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning.

To undlod at stemme resten af de stemmeberettigede deltagere stemte for forslaget om at 4% puljen nedlægges og de midler, der står på kontoen, overføres til foreningens almindelige drift.

Ad. 6: Valg af formand
Jørn Winding genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Ad. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Kasper Kjærsgaard på valg - genopstiller
Hans Jørgen Rasmussen på valg - genopstiller
Kim Jönsson på valg - genopstiller
Finn Otkjær på valg – genopstiller
Jens Ulrik Nielsen – ny kandidat

Hans Henrik Friismose var på valg, men ønskede ikke at genopstille.

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Hans Jørgen Rasmussen  47 stemmer
Kasper Kjærsgaard  45 stemmer
Kim Jönsson   (38) 40 stemmer
Finn Otkjær   (38) 30 stemmer
Jens Ulrik Nielsen  18 stemmer

Der var ved første afstemning lige mange stemmer til Kim Jönsson og Finn Otkjær, disse er anført i ().

Hans Jørgen, Kasper og Kim bliver bestyrelsesmedlemmer, Finn bliver første suppleant og Jens bliver anden suppleant.

Ad. 8: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Ruth Frederiksen og Karsten Jacobsen genopstiller.

Begge blev genvalgt.

Ad. 9: Eventuelt
Jørgen H. Kjær: Ønsker en vejledende afstemning vedrørende eksklusion af de pågældende, der har indgivet anmeldelsen af klubben i forbindelse med campingpladsen.

Grundlaget bør vurderes ud fra det forhold, at den eller de pågældende er gået bag om ryggen af klubbens bestyrelse. De pågældende bør indkaldes til samtale med bestyrelsen inden en evt. eksklusion.

Den vejledende afstemning skete ved håndsoprækning og viste ca. 65 for og 2 imod.

Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Poul Jørgensen: Opfordrer til at nogle af dette års deltagere påtager sig at arrangere fælles kørsel til generalforsamlingen i 2012. Vi håber at dette kan give flere deltagere, fordi arrangementer med fælles kørsel er ret populære. Har man idéer eller spørgsmål i relation til dette, er man velkommen til at henvende sig til kontoret.

Peter Laursen: Opfordrer til at man får styr på regler for kolonnekørsel inden man arrangerer fælleskørsel til generalforsamlingen.

Egon Hansen: Synes at det er problematisk at dirigenten er fra bestyrelsen, opfordrer til at man vælger en ekstern.

Hans Poulsen: Synes at for få har klubbens logo på motorcyklen. Opfordrer til at man finder på nyt logo.

Jens Meldgaard: Synes ikke at der er brug for nyt loge, vil ikke sætte hverken nyt eller gammelt logo på sim mc.

Peter Rasmussen: Opfordrer til at man går i klubtøj og reklamerer for klubben.

Birger Nordahl: Tilslutter sig en strømlining af logoet.

Dirigenten afsluttede sin opgave for generalforsamlingen og gav ordet til formanden, der takkede for god ro og orden og ønskede en god og sikker tur hjem. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Klaus Brandt
Dirigent
Lene Michelsen
Referent

      

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.