Referat 2012

Generalforsamling i MC Touring Club

28. april 2012
Nordfyns Hallen, Bogense

Dagsorden  
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4a. Forelæggelse af budget for 2012
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (MiC), Hans Jørgen Rasmussen (HJR), Klaus Brandt (KB), Poul Jørgensen (PJ), Kim Jönsson (KJ) samt 1. suppleant Finn Otkjær (FO) og 2. suppleant Jens Ulrik Nielsen (JUN)

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Den person, der sad på første plads yderst til venstre, blev valgt som stemmetæller for bordet; der blev valgt én stemmetæller pr. bord.

Der var udleveret 81 stemmesedler.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten startede med at konstatere, at vedtægternes §4 stk. 2 var overholdt idet indkaldelse til generalforsamlingen var sket i Touring Nyt nr. 2/2012 modtaget den uden uge hvor 9/3-2012 indgik. Det blev fastslået at kravet i §4 stk. 1 om afholdelse om foråret et centralt sted i landet var overholdt. Dirigenten fik fra salen oplyst, at der ud over de stemmeberettigede deltagere var to gæster tilstede.

Dirigenten konstaterede at den udleverede dagsorden var i fuld overensstemmelse med vedtægterne hvorefter generalforsamlingen blev kendt lovlig og beslutningsdygtig og dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Thomas Adamsen: Så frem til flere aktiviteter som resultat af medlemsundersøgelsen. Mente at eksklusionssagen skulle belyses yderligere, og var ikke tilfreds med at bestyrelsen ikke ønskede at komme med uddybende forklaringer. Mente at det var generalforsamlingen, der afgjorde om en sag skulle diskuteres, ønskede debat om sagen. Nævnte samtidig at der i 2010 også var problemer med en sag fordi bestyrelsen dengang ikke gav besked inden generalforsamlingen om hvorvidt et forslag kunne behandles på generalforsamlingen, fordi der var tvivl om, om fristen for at stille forslag var overholdt.

Dirigenten, der også var dirigent på generalforsamlingen i 2010, kunne til den nævnte sag oplyse, at det ikke var bestyrelsen, der kunne afgøre om et forslag kunne behandles på generalforsamling men dirigenten, og at dirigenten i dette tilfælde havde bestemt, at forslaget skulle behandles.

JW: Uddybede at bestyrelsens begrundelse for ikke at gå ind i yderligere debat om eksklusionssagen bunder i trusler om sagsanlæg fra de to ekskluderede medlemmer; sagsanlæg mod både foreningen og mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Thomas Adamsen: Mente at når bestyrelsen ikke har villet informere om sagen så havde han kun mulighed for at se den fra én side.

Niels Hansen ”Stub”: Havde med tilfredshed noteret sig at MCSG ville blive genoplivet; mente at det var vigtigt for arbejdet med sikkerhed. Var meget tilfreds med at Rolf Skovløkke (DMC) og Lene Michelsen (MCTC) arbejdede sammen om sikkerhed og om at sikre, at hjemmesiden ’Sehinanden’ bliver et samlingssted for sikkerhedsarbejdet. Til formandsberetningens oplysning om at det forventes, at det bliver et krav, at nye motorcykler over 125 c.c. skal have ABS for at blive typegodkendt, oplyste Stub at der arbejdes på at det skal være tilladt at ABS’en kan slås fra, som minimum på Enduro maskiner, der ikke altid befinder sig på asfalt.

Formandens beretning blev herefter godkendt med 73 stemmer for og 1 imod. 6 undlod at stemme.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 710.766 kr.

GS gennemgik resultatopgørelse samt balance i hovedtal. De største udgiftsposter, Touring Nyt (note1), MC Touring Camp (note 3) og MC Touring Club (note 5) blev gennemgået. Aktiver og passiver blev kort gennemgået. I forbindelse med likviditeten forklarede GS at man søgte at have så meget som muligt placeret i obligationer og ikke have mange likvider på grund af bankernes regel om at kun indskud op til 750.000 kr. dækkes, hvis banken går konkurs.

Niels Hansen ”Stub”: Foreslår at man gennemgår el- og varmeforbrug på campen.

JW: Oplyste at der lige har været besøg af en uafhængig energikonsulent, men at vi endnu ikke har modtaget hans rapport.

Jørgen Kjær: Ønskede at vide om Djurslands Bank er sikker.

GS: Oplyste at Djurslands Bank regnes blandt de 10 meste sikre banker i Danmark, men at der naturligvis holdes nøje øje med situationen.

Poul-Martin Olsen: Oplyste at Finansiel Stabilitet havde skærpet solvenskravet til Djurslands Bank, og at banken ikke er blandt de 10 mest sikre.

GS: Fortalte at der er aftalt møde med banken i nær fremtid og at dette naturligvis vil blive taget op. Hvis det er korrekt må vi flytte nogle midler til andre banker, da vi ikke ønsker at løbe nogen risiko på dette område.

Karsten Jacobsen, kritisk revisor: Kunne oplyse at de to kritiske revisorer havde været alle bilag igennem, og ikke fundet anledning til kritik. Har også kigget på energiforbruget på campen og er tilfreds med at bestyrelsen har sat aktiviteter i gang. Går endvidere ud fra at GS har styr på udfordringerne i relation til banken.

Viggo Grønning: Kunne i regnskabet læse at der var givet tilskud til et telt på børnetræffet. Har i forbindelse med et arrangement for år tilbage ikke kunne opnå tilskud, og ønskede at vide om praksis på området var ændret.

JW: Oplyste at man stadig arbejder ud fra en tommelfingerregel om at når der gives tilskud er det på ca. 50 kr. pr. medlem, fordi tilskud skal stå i et rimeligt forhold til kontingentet.

Kenn Jørgensen: Oplyste at han var en del af børnetræf arrangørgruppen og takkede for støtten. Fortalte at teltet er vigtigt fordi et træf med mange små børn blandt deltageren kræver særlige faciliteter. Kunne til gengæld oplyse, at indtægterne ved ølsalg ikke er ret høje – især fordi arrangementet er børnenes træf.

Regnskabet blev sendt til afstemning ved håndsoprækning og blev godkendt med flertal idet ingen stemte imod.

Budget for 2012
Budgettet blev forelagt og GS oplyste, at på trods af at vi forventer et fald i medlemstallet regner vi med overskud. Der var ingen spørgsmål til budgettet.
 
Ad 5: Indkomne forslag
Forslaget var trykt på dagsordenen.

Dirigenten kunne oplyse, at forslagsstiller ikke var til stede, men at han havde tilkendegivet at han ønskede forslaget sendt til afstemning.

Poul-Martin Olsen: Syntes ikke om idéen om etablering af en ikke ryger zone udendørs. Mente at det ville blive svært, for hvad nu hvis vinden blæste i en forkert retning.

Jens Meldgaard: Ville stemme for, men kun hvis han som ikke ryger gerne måtte sidde i rygezonen.

KB: Oplyste at bestyrelsen da fuldt forstår ønsket om at kunne spise uden at man generes af tobaksrøg, men at man er imod at indføre regler, der bliver vanskelige at håndhæve.

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning. 16 stemte for forslaget og 41 stemte imod forslaget og forslaget er dermed faldet.

Ad. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Lene Michelsen på valg – genopstiller
Klaus Brandt på valg – genopstiller
Poul Jørgensen på valg - genopstiller
Finn Otkjær på valg – genopstiller
Jens Ulrik Nielsen på valg – genopstiller
Poul-Martin Olsen – ny kandidat

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Lene Michelsen 68 stemme
Klaus Brandt 59 stemmer
Poul Jørgensen 50 stemmer
Poul-Martin Olsen 16 stemmer
Finn Otkjær 11 stemmer
Jens Ulrik Nielsen 8 stemmer

Lene, Klaus og Poul bliver bestyrelsesmedlemmer, Poul-Martin bliver første suppleant og Finn bliver anden suppleant.

Ad. 7: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Karsten Jacobsen genopstiller, men Ruth Frederiksen ønskede ikke genvalg. GS foreslog Lene T. Christensen, der ikke var til stede, men var villig til valg. Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen blev valgt som kritiske revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Knud Hein: Mente at kunne se at der i forsamlingen var mange potentielle medlemmer til seniorklubben til stede. Man skal være mindst 40 år for at blive medlem, og Knud Hein opfordrede til at de tilstedeværende overvejede medlemskab. Fortalte at der var et 25 års jubilæum nært forestående og efterlyste gode idéer til hvordan de kunne fejres.

Kenn Jørgensen: Kunne oplyse at han også var formand for MC Madglad. Fortalte at Børnetræffet holder deres 20 års jubilæum på Jyllandsringen, og da der er god plads opfordrede han Seniorklubben til at komme og fejre deres jubilæum der.

Poul-Martin Olsen: Mente at det var på sin plads at klappe af bestyrelsen.

Jens Meldgaard: Ønskede at man flyttede generalforsamlingen til Forsamlingshuset i Skåstrup.

KJ: Fortalte at bestyrelsen havde talt om Forsamlingshuset, men at pladsforholdene der ikke harmonerede med ønsket om flere deltagere. Der havde i år været forsøg på at arrangere noget med fælleskørsel for at får flere deltager – uden det store held; men bestyrelsen agter da at forsøge igen.

Kl. 15.30 takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede sin opgave for generalforsamlingen. Formanden takkede også for god ro og orden og ønskede alle en god og sikker tur hjem. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

 

Jakob Fastrup  
Dirigent

Lene Michelsen
Referent

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.