Referat 2013

Generalforsamling i MC Touring Club, 20. april 2013 Nordfyns Hallen, Bogense

 


Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
    Forelæggelse af budget for 2013
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (MiC), Hans Jørgen Rasmussen (HJR), Klaus Brandt (KB), Poul Jørgensen (PJ) og Kasper Kjærsgaard (KK), samt 1. suppleant Finn Otkjær (FO) og 2. suppleant Poul-Martin Olsen (PMO)

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Da MiC ikke var til stede da generalforsamlingen startede, blev Gunnar Skrydstrup valgt indtil MiC dukkede op. Der blev desuden valgt én stemmetæller pr. bord.

Der var udleveret 89 stemmesedler.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede, at vedtægternes §4 stk.1, 2 og 3 var overholdt og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Niels Hansen ”Stub”: Kommenterede – ifølge eget udsagn traditionen tro – formandens beretning. Oplyste at det ikke var trafikministeren men justitsministeren, der havde valgt at overhøre alle indsigelser. Direktivet er vedtaget indenfor en rammelov og efter NH’s opfattelse er demokratiet sat ud af spil i denne sag. I relation til EU kommissionens forsøg på at få indført tvunget periodisk syn på motorcykler i alle medlemsstaterne var NH enig i at synsbranchen havde en stærk lobby.

NH advarede mod MCTC’s tiltag ”Jernbag” og opfordrede til at man huskede at tænke på sikkerheden, idet ulykker på grund af træthed opstået i forsøget på at gennemføre ”Jernbag” kunne give meget negativ presseomtale.
NH glædede sig over den igangværende ”Se hinanden” / ”Se os” fordi det store ønske stadig er en april måned uden dødsulykker med motorcyklister.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 1.118.659 kr.

GS gennemgik resultatopgørelse samt balance i hovedtal. De største udgiftsposter, Touring Nyt (note1), MC Touring Camp (note 3), MC Touring Club (note 5) og Finansielle poster (note 7) blev gennemgået. Aktiver og passiver blev kort gennemgået.

Overordnet kan vi konstatere at kontingentindtægterne er faldet lidt på grund af færre medlemmer.

Resultatet for Touring Nyt (note 1) er faldet især på grund af faldende annonceindtægter, hvilket er typisk i branchen. Til gengæld er trykkeomkostningerne faldet på grund af færre blade og lavere priser. Eneste post med markant stigning var kontorartikler og vedligeholdelse og årsagen var ny it i forbindelse med medlemskartotek.

Resultatet for MC Touring Camp (note 3) var forbedret i forhold til 2011 både før og efter afskrivninger. Indtægten for overnatninger er stort set uændret i forhold til 2011, og da antal overnatninger var faldet, skyldes det en stigning i overnatningsprisen at indtægten for overnatninger var stort set uændret. Der er stor fokus på omkostningerne.

Resultatet for MC Touring Club (note 5) var kraftigt forbedret i forhold til 2011, hvilket skyldes at der i 2012 ikke var hverken medlemsundersøgelse eller medlemslotteri.

De finansielle poster (note 7) er væsentlig højere i 2012 end i 2011. Årsagen er at måden værdien af obligationer opgøres på, betyder at der skal bogføres en kursgevinst på ca. 350 t. kr. – det er ”papirpenge”, og i 2013 kunne man risikere at det blev omvendt.

I forbindelse med gennemgang af aktiverne nævnte GS at kursreguleringen var en del af den værdi, der var anført for obligationer i balancen under passiver.

Birger Christiansen: Synes at det var en pænt resultat og ønskede en uddybning af posten Tab på debitorer under note 1, Touring Nyt.

GS: Oplyste at det var annoncører, der var gået konkurs og at tabet svarede til prisen for to annoncer.

Jørgen Christensen: Ønskede at vide om Djursland Bank er sikker; mener at man bør dele kapitalen ud på flere banker.

GS: Oplyste at der er flest likvider i Djursland Bank, der anses for at være ganske sikker og lidt – under det, der svarer til 100 t. eur – i Vestjysk Bank, der bestemt ikke anses for at være sikker. Hovedparten af likviderne er placeret i obligationer, bl. a. for at mindske risikoen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget for 2013
Budgettet blev forelagt og GS oplyste, at på trods af at vi forventer et fald i medlemstallet regner vi med overskud. Pointerede at resultatet for MC Touring Camp var sat til 0,- da det meget vejrafhængigt og derfor meget vanskeligt at forudse. Kontingentet er forudsat uændret. Der var ingen spørgsmål til budgettet.
 
Ad 5: Indkomne forslag
Forslaget var trykt på dagsordenen og lød:

§4 Generalforsamling

1 … ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet” foreslås ændret til

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et sted i landet, som bestyrelsen beslutter er passende.”…

Forslagsstiller Poul Jørgensen begrundede forslaget med at han synes at bestyrelsen var begrænset af ”centralt”, ville gerne med en mulig ændret placering tiltrække flere/andre deltagere til generalforsamlingen. Og at en placering af generalforsamling i f.eks. Kolind Hallen og overnatning på MC Touring Camp ville kunne give en besparelse.

Ib Yderstræde: Kommenterede at det var Poul Jørgensens forslag og ikke et forslag fra den samlede bestyrelse. Ønskede at vide hvad man ville opnå med ændringen. Ville også gerne vide hvad, den potentielle besparelse var.

GS: Holdt med PJ i at det ville give bestyrelsen en større frihed.

Peter Lund: Vil ikke have ændret vedtægterne, mener at Bogense er centralt for alle. Mente at placeringen ville komme til at afhænge af hvor bestyrelsen kom fra.

Birger Christiansen: Vil gerne støtte forslaget fordi han mener at hvis vi gør det samme som vi plejer, så får vi også det samme, som vi plejer. Mener at hvis man hægter generalforsamlingen sammen med andre arrangementer, kunne man tiltrække flere deltagere.

GS: Oplyste at Peter Lunds argumentation mht. bestyrelsen ikke holdt idet bestyrelsen kommer fra mange steder i landet.

Kim Valbjørn: Var hverken for eller imod da det jo var bestyrelsen, der definerede hvad, der var ”centralt”.

JW: Bemærkede at centralt ikke nødvendigvis var Bogense.

Dirigenten bemærkede at det var dennes opgave at konstatere om vedtægterne var overholdt i forbindelse med generalforsamlingen, og at f.eks. Skagen nok ikke kunne kaldes centralt.

Hans G. Andersen: Mente at generalforsamlingen godt kunne foregå andre steder end Bogense – syntes at vi skal videre, dvs. skride til afstemning.

Bo Pedersen: Ville støtte forslaget og vise bestyrelsen at man har tillid til at de vil vælge et passende sted.

Afstemning var skriftlig og en vedtagelse ville kræve 2/3 af stemmerne, hvilket ved 89 stemmeberettigede er 59,3 rundet op til 60.

Resultatet af afstemningen blev: For = 53 Imod = 33 Blanke = 2 Ugyldig = 1

Forslaget faldet.

Ad. 6: Valg af formand
Jørn Winding genopstillede som formand og blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Hans Jørgen Rasmussen på valg – genopstiller
Kasper Kjærsgaard på valg – genopstiller
Kim Jönsson på valg - genopstiller
Finn Otkjær på valg – genopstiller
Poul-Martin Olsen på valg – genopstiller
Anne Sofie Brandt – ny kandidat

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Anne Sofie Brandt 67 stemme
Hans Jørgen Rasmussen 59 stemmer
Kasper Kjærsgaard 40 stemmer
Finn Otkjær  24 stemmer
Kim Jönsson  21 stemmer
Poul-Martin Olsen 14 stemmer

Anne Sofie, Hans Jørgen og Kasper bliver bestyrelsesmedlemmer, Finn bliver første suppleant og Kim bliver anden suppleant.

Ad. 8: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede, og begge blev genvalgt som kritiske revisorer.

Ad. 9: Eventuelt
Peter Laursen: Synes ikke at MCTC er synlig nok til de store arrangementer. Arrangerer selv MC Karavanen og oplyste at der ville være deltagelse af en politikker, der kører mc.

Jørgen Kjær: Foreslog at alle tidligere numre af Touring Nyt blev skannet ind og gjort tilgængelige på hjemmesiden.

Ejvind Madsen: Foreslog at MCTC for at hverve og fastholde medlemmer søgte at påvirke vores samarbejdspartner på forsikringsområdet til at lave en billig forsikring til de unge, der nu kun må køre på små og relativt billige maskiner. Medlemskab af MCTC skulle naturligvis være en forudsætning. Synes også at man skulle foreslå forsikringsselskabet at de gav rabat på forsikring af mc trailer.

Hans G. Andersen: Støtte idéen med at skanne tidligere numre af Touring Nyt og gøre dem tilgængelige via hjemmesiden; mente at det var en overkommelig opgave forudsat at man havde en god skanner. Kan ikke forstå at formuen skal være så stor – bør tyndes ud da den kan friste til kupforsøg fra folk, der ønsker at få fingre i pengekassen.

Leif Degn: Mente ikke at formuen pr. medlem (30 mio. kr. / 38.000 medlemmer) var stor og mente at man skulle se det på den måde. Mindede om tidligere kupforsøg, der ikke lykkedes.

Dirigenten bemærkede at vedtægterne indeholdt en god antikup paragraf.

Kl. 15.30 takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede også for god ro og orden og ønskede alle en god og sikker tur hjem.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Jakob Fastrup
Dirigent
Lene Michelsen
Referent
Gunnar Skrydstrup
Referent

   
    

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.