Referat 2016

Generalforsamling i MC Touring Club
30. april 2016
Strøjer Samlingen, Bogyden 12, 5610 Assens

 


Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
    Forelæggelse af budget for 2016
5. Indkomne forslag – ingen indkommet
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (LM), Klaus Brandt (KB), Kim Jönsson (KJ), Finn Otkjær (FO) og Birger Christiansen (BC) samt 1. suppleant Hans Jørgen Rasmussen (HJR),

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Der blev desuden valgt én stemmetæller ved hvert af de forreste tre borde.

Dirigenten konstaterede, at Vedtægternes §4 stk. 2 om at der skal indkaldes til Generalforsamling med mindst 30 dages varsel og at det skal ske ved annoncering i Touring Nyt var overholdt. Bestemmelsen i §4 stk. 1 om at det skal foregå centralt i landet var også overholdt idet diregenten anså alle steder på Fyn for at være centrale i denne sammenhæng. Dirigenten mente at det var lidt mere tvivlsomt om bestemmelsen i §4 stk. 1 om at generalforsamlingen skal afholdes om foråret var overholdt, men da april i følge kalenderen er en forårsmåned blev generalforsamlingen erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

Der var udleveret 184 stemmesedler.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes §4 stk. 3 og dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til Formandens beretning, der herefter blev godkendt.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 406.750 kr.

GS gennemgik resultatopgørelsen i hovedposter. Kontingentindtægterne i 2015 var højere end i 2014, hvilket skyldes en medlemsfremgang. Når der kommer nye medlemmer betales et indmeldelsesgebyr, så her var også en fremgang i forhold til 2014.

For første gang i foreningens historie skal der betales skat, hvilket skyldes a) lejeindtægter, der ikke stammer fra Foreningens primære forretning og b) overnatningsindtægter på MC Touring Camp fra udlændinge og ikke-medlemmer.

Note 1 Touring Nyt, note 3 MC Touring Camp og note 5 MC Touring Club blev gennemgået.

Resultat for Touring Nyt var ca. 19 t. kr. bedre end 2015, hvilket især skyldes lavere omkostninger til trykning og distribution. Posten ’Mindre anskaffelser’er højere end i 2014, hvilket er anskaffelse af nyt udstyr til at lave blad. Portoudgifterne er steget mens udgiften til udsendelse af girokort er faldet lidt.

Resultatet for MC Touring Camp var ca. 184 t. kr. bedre end i 2015. Resultatet af den primære drift på Campen blev et overskud på 235 t. kr., men afskrivninger på bygninger mv. betyder at det samlede resultat blev et underskud på 101 t. kr. Det er især lavere lønudgifter, der giver besparelsen i forhold til 2014, og det skyldes at Anette Christoffersen stoppede med udgangen af september måned, hvilket gav en besparelse på 3 måneders løn i forhold til 2014 og at Henning Østergaards død betød en besparelse på én måneds løn i forhold til 2014.

Omkostningerne i MC Touring Club var ca. 533 t. kr. højere end i 2014. Der er en ny hjemmeside på vej, og det er især udgiften til denne, der er årsag til de højere omkostninger.

Balancen blev gennemgået i hovedposter.

Tina Molberg: Spurgte til gebyr med negativt fortegn på side 10.

GS: Huskede ikke hvad det var, men mente at det var et returbeløb i forbindelse med kontorets frankeringsmaskine.

Knud Hein: Spurgte til faldet i lønomkostninger.

GS: Gentog forklaringen om at Anette Christoffersen stoppede med udgangen af september måned, hvilket gav en besparelse på 3 måneders løn i forhold til 2014 og at Henning Østergaards død betød en besparelse på én måneds løn i forhold til 2014.

Axel Nielsen: Ønskede en forklaring på kontingentet til FEMA fordi det udgør en betydelig udgift.

GS: Forklarede at kontingentet til FEMA er fastsat ud fra vores medlemstal, men at det bliver billigere jo flere medlemmer man har. Forklarede desuden at FEMA især er lobby virksomhed i forhold til EU.

Erik Foged: Ønskede at vide om der var en sammenhæng mellem portostigningen og faldet i udgiften til udsendelse af girokort.

GS: Oplysete at der ikke er en egentlig sammenhæng mellem de to poster. Portostigningen skyldes at der har været flere udsendelser til nye medlemmer, der bl.a. modtager seneste nummer af Touring Nyt når de har meldt sig ind. Fald i udgiften til udsendelse af girokort skyldes at flere betaler via betalingsservice.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget for 2016
Budgettet blev kort gennemgået og GS oplyste, at vi forventer et nogenlunde uændret resultat i 2016.

Ad 5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Birger Christiansen – genopstiller
Klaus Brandt – genopstiller
Lene Michelsen - genopstiller
Jan Kaae – ny kandidat
Carsten Bjarnov – ny kandidat

Hans Jørgen Rasmussen var på valg, men ønskede ikke at genopstille.

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Lene Michelsen 121 stemmer
Klaus Brandt 93 stemmer
Birger Christiansen 64 stemmer
Carsten Bjarnov 62 stemmer
Jan Kaae 60 stemmer

Lene, Klaus og Birger bliver bestyrelsesmedlemmer, Carsten bliver første suppleant og Jan bliver anden suppleant.

Ad. 7: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede begge, og blev begge genvalgt som kritiske revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Et medlem foreslog at man i 2017 udvidede traktementet til generalforsamlingen med en sandwich.

Henning Brønd: Syntes at Gunnar Skrydstrup fortjente en hånd for sit lange virke både som forretningsfører og som redaktør på Touring Nyt.

Og det var salen enig i så GS modtog stående bifald.

Axel Nielsen: Ønskede at vide om bestyrelsen havde gjort sig tanker om hvordan vi får fat i de nye unge motorcyklister, der må komme når/hvis kørekortreglerne ændres så det bliver muligt at tage kørekort til lille mc (kategori A1) som 16-årig.

Ejvind Madsen: Havde læst en artikel om autonome (føreløse) motorcykler. Tænkte lidt over hvordan det skulle foregå, om man så skulle sidde på bagsædet og mente at så ville fornøjelsen ved at køre mc forsvinde.
Peter Engkvist: Ønskede at vide om man ville gøre mere for at påvirke dette.

JW: Svarede at FEMA har meget fokus på dette. FEMA deltager når føreløse køretøjer er på agendaen og spørger altid til hvordan man vil forholde sig til motorcykler, for at sikre at vi ikke bliver glemt i debatten og overset af de føreløse biler.

Bjarne Ravn: Vil at man skal fejre MCTC for det foreningen er. Mange medlemmer får rigtig meget for meget lidt. Synes desuden at Touring Nyt er Danmarks bedste motorcykelblad og at det har Touring Nyt altid været.

John Pedersen: Ønskede en forklaring på hvordan Rådet for Sikker Trafik modarbejder os.

LM: Svarede at i forbindelse med forslaget om at give de 16-18 årige adgang til kørekort til lille mc har Rådets direktør talt imod dette og på det kraftigtste frarådet at man vedtog dette forslag; udtalelser, der efter vores opfattelse ikke er helt belæg for at komme med.

Peter Rieber: Var overrasket over at kun 150 medlemmer har benyttes sig af de korte manøvrekurser MCTC tilbyder. Henstillede til bestyrelsen om at bakke op om dette medlemstilbud.

Klaus Abel Stilling: Opfordrede til at man fik budskabet om kørekort til lille mc for de 16-18 årige videre til politikerne.

JW: Svarede at der allerede arbejdes på dette.

Dirigenten erklærede kl. 16:10 generalforsamlingen hævet og gav ordet til formand Jørn Winding.

Formanden afsluttede med at glæde sig over at der havde været næsten 3 gange så mange stemmeberettigede som sidste år og ønskede alle en god og sikker tur hjem.

Jakob Fastrup
Dirigent

Lene Michelsen
Referent

    

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.