Referat 2017

Generalforsamling i MC Touring Club
29. april 2017

HCA Boxen i forbindelse med golfklubben i Bogense

Dagsorden

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse

Forelæggelse af budget for 2017

  1. Indkomne forslag – ingen indkommet
  2. Valg af Formand
  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  4. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
  5. Eventuelt

 

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (LM), Klaus Brandt (KB), Kim Jönsson (KJ), Finn Otkjær (FO), Kasper Kjærsgaard (KK) og Birger Christiansen (BC) samt 1. suppleant Carsten Bjarnov (CB) og 2. suppleant Jan Kaae (JK)

Tilstede fra administrationen: Karsten Lindberg (KL)

.

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Martin Juul som dirigent. Martin Juul blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Der blev desuden valgt 5 stemmetæller placeret på første række til højre for midtergangen (set fra dirigentens plads)

Dirigenten konstaterede, at Vedtægternes §4 stk. 2 om at Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 30 dages varsel var overhold idet der var indkaldt ved annoncering i Touring Nyt 2/2017.

Øvrige bestemmelser i §4 var ligeledes overholdt og generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig. 

Der var udleveret 101 stemmesedler.

.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes §4 stk. 3 og dagsordenen blev derefter godkendt.

.

Ad. 3: Formandens beretning

Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel). 

Under beretningen rettede formanden en stor tak til Gunnar Skrydstrup for en stor indsats gennem mange år, og generalforsamlingen kvitterede for dette med stort bifald til GS.

Gunni Fredriksen: Ville gerne have et eksempel på love/krav, der kunne dukke op fra politisk hold.

LM gav eksemplet med gule refleksveste, hvor der ikke er bevis for at de virker, men her var der på et tidspunkt en del snak (politisk) om at man ville stille det som lovforslag. LM oplyste at man er gået bort fra dette igen. 

JW oplyste at der i EU arbejdes med mindste krav til / standarder for udstyr, og når/hvis det kommer skal det implementeres i dansk lovgivning, og her skal vi sikre at det bliver på en for os fornuftig måde.

Niels Hansen ”Stub”: Ville – selvom Gunnar Skrydstrup ikke var tilstede – gerne sige et stort ”Tak for kampen til GS”. Opfordrer til at man beder om fakta i medierne; f.eks. når en, der har stjålet en bil kører galt omtales han som biltyv, men hvis det foregår på motorcykel er det en motorcyklist, og ikke en motorcykeltyv. Oplyste at årets FIM Rally foregår i Sverige og at man vil opfordre deltagerne til at lægge vejen forbi MC Touring Camp på vej enten til eller fra FIM Rallyet.

Poul Jørgensen: Ønskede mere opmærksomhed i Touring Nyt om MCTCs egen manøvrekurser og om at der gives tilskud til deltagelse.

JW oplyste at der ikke som sådan gives tilskud, men at medlemmer betaler 250 kr. for at deltage i MCTCs manuvre kurser, ikke-medlemmer betaler 350 kr.

LM kunne oplyse at overskuddet på 101.056 kr. der var nævnt i beretningen var forket, der korrekte overskud var 122.730 kr.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til Formandens beretning, der herefter blev godkendt.

.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse

Karsten Lindberg (KL) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 122.730 kr.

KL gennemgik følgende i hovedpunkter:

Resultatopgørelsen, side 5

Balancen – aktiver, side 6

Balancen – passiver, side 7

KL opfordrede til at man kiggede i noterne på side 8 – 14 for at se detaljerne og i øvrigt stillede spørgsmål til disse.

Tina Molberg: Spurgte om man skulle forvente samme niveau på lønomkostninger og vedligeholdelse på campen i 2017 som man kunne se i 2016, hvor begge poster var højere end i 2015.

LM: Kunne oplyse at lønomkostningerne i 2016 var påvirket af især et forbrug af timelønnet hjælp (til hjælpere over 18 år), der har svaret til 1½ fuldtidsansat. Der forventes ikke det samme meget høje forbrug af ekstra hjælp i 2017.

JW: Oplyste at merforbruget af vedligehold var tiltrængt istandsættelse, en længe ønsket opdatering af Campingkøkkenet samt indretning af TV stuen med sofaer.

Karsten Jacobsen, kritisk revisor fremlagde konklusionen på den bilagsgennemgang, der har været sammen med den anden kritiske revisor Lene T. Christensen. Konklusionen vedrørende MC Touring Camp var at der så ud til at have været et usædvanligt højt madspild, og unormalt meget kørsel til samme butikker flere gange om ugen. Desuden havde man købt en plastikpose ved hvert besøg i supermarkedet istedet for at genbruge. Alt i alt meget dårlig planlægning. Konklusionen for Touring Nyt  var at de havde set alle ønskede bilag og fået tilfredsstillende svar på deres spørgsmål.

JW: Oplyste at bestyrelsen er helt enig i kritikken, og at der fremad rettet vil være en meget tættere opfølgning.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Budget for 2017

Budgettet blev kort gennemgået og KL oplyste, at vi forventer et resultat i 201 på ca. 302 t. kr.

Leif Hansen: Mente at et resultat på 0,- for MC Touring Camp var for optimistisk

JW: Oplyser at det også de tidligere år har været sådan at i denne budget skitse har campen indgået med 0,-

Tina Molberg: Mener at der mangler forskellige punkter, f.eks. afskrivninger på MC Touring Camp. Ønsker også at man kan sammenligne opnået resultat med budget.

KL: Oplyser at det er en skitse, men at der er planer om at arbejde mere med budgetter fremover.

JW: Påpeget at der er tale om en skitse i hovedpunkter.

LM: Mener at Tina Molberg har ret i at der bør være en sammenligning af realiserede tal og budget i forbindelse med gennemgangen af regnskabet, så det vil LM arbejde på at vi får med på næste generalforsamling.

 

Ad 5: Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

Ad. 6: Valg af formand
Jørn Winding var villig til genvalg, og Jørn Winding blev genvalgt uden modkandidater.

.

Ad. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Finn Otkjær – genopstiller

Kasper Kjærsgaard – genopstiller

Kim Jönsson - genopstiller

Jan Kaae – genopstiller

Carsten Bjarnov – genopstiller

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Jan Kaae 48 stemmer

Finn Otkjær 47 stemmer

Carsten Bjarnov 39 stemmer

Kim Jönsson 37

Kasper Kjærsgaard 35

Jan, Finn og Carsten bliver bestyrelsesmedlemmer, Kim bliver første suppleant og Kasper bliver anden suppleant.

 

Ad. 8: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)

Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede begge, og blev begge genvalgt som kritiske revisorer.

 

Ad. 9: Eventuelt

Carsten Bjarnov: Opfordrede til at alle prøvede at melde sig til et af manøvrekurserne ud fra devisen at alle kan lære noget.

Leon Zeppelin: Rettede en tak til nuværende og tidligere bestyrelser. Har været medlem i mange år, men deltog i generalforsamlingen for første gang.

Klaus Brandt: Informerede om Grillfest og levende musik den 12. maj 2017 på MC Touring Camp i anledning af 25 års jubilæum for Campen. Opfordrede til at man deltog i arrangementet.

Klaus Berg: Havde hørt interview med LM i radioen i forbindelse med Bakkens åbning, og takkede for fordi LM havde sagt at man som motorcyklist skulle køre som om at ingen havde set en. Var meget enig i at det skulle man. Ønskede en Havarikommissions undersøgelse af mc ulykker.

LM: Oplyste at hun også havde sagt at man skulle bruge hovedet. Oplyste at HVU lavede en undersøgelse af mc ulykker i 2009, hvor vi kunne se hvordan ulykkerne var fordel med 1/3 ulykker, hvor bilist har skylden, 1/3 ene ulykker og 1/3 hvor bil og mc er lige gode om skylden. Mener ikke at det er sandsynligt at man så hurtigt efter denne undersøgelse laver en ny.

Peer Nielsen: Ønskede rekalme for MC Touring Camp på forsiden af Touring Nyt; mente at der blev gjort alt for lidt.

KL: Fortalte at jubilæumsfesten var oprettet som begivenhed på Facebook, og at vi ikke kan love forsiden, men at vi hører hvad Peer Nielsen siger.

Poul Jørgensen: Opfordrede til at man skrev til sin lokale folketingspolitiker og bad om at kørekortreglerne blev ”normaliseret”.

LM: Oplyste at status på det fremsatte forslag om ændring af reglerne for mc kørekort (forsalg D79) var at det var sendt i udvalg. Oplyste at vi kort tid efter at forslaget blev genfremsat skrev til Ministeren og gjorde klart at vi syntes at det var en rigtig god idé. Desværre er der ikke særlig stor lydhørhed for vores ønsker fra politisk hold. LM opfordrede til at man skrev til DF’s trafikordfører, da han er medfremsætter på forslaget og måske kunne have en politisk interesse i at drille Ministeren.

Dirigenten erklærede kl. 14:50 generalforsamlingen hævet og gav ordet til formand Jørn Winding.

Formanden takkede for valget og udtrykte håb om at folk havde syntes om det nye sted. Ønskede derefter alle en god og sikker tur videre, uanset om det var hjem eller til hytten i Skåstrup.

.

Martin Juul                          Lene Michelsen

Dirigent                              Referent

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.