Referat 2019

Generalforsamling i MC Touring Club

27. april 2019

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
  4.2 Budget for 2019 forelægges
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
 9. Eventuelt

 

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5:

A. Fremsat af medlem og suppleant Ralph Mølders

Forslag til vedtægtsændring:

 • 6, stk. 8: Personer, som er medlem af bestyrelsen i, eller på anden måde aktive i, andre MC-organisationer, som har mere end 200 medlemmer, eller er medlem af MC-brancheorganisationer, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse.

Foreslås ændret til:

En person, som er medlem af en MC-brancheorganisation, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse. En person, som er medlem af bestyrelsen i en anden MC-forening/klub med mere end 200 medlemmer, KAN være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmarks bestyrelse med følgende indskrænkninger: - fra SAMME anden MC-forenings/klubs bestyrelse med mere end 200 medlemmer kan højst 1 person være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmark, og - i bestyrelsen i MC Touring Club Danmark kan højst 2 personer være medlemmer, som samtidig er medlemmer af bestyrelserne i andre MC-foreninger/klubber med mere end 200 medlemmer.

 

B. Fremsat af: Brian Strømkjær - medlemsnummer 1093978, Jens Bach - nr. 1085312, Grete Bach - nr. 9002319, Bent Rasmussen - nr. 1062450, Leif Hansen - nr. 1069628, Steen Christensen - nr. 1018438 og Kenn Ansbjerg Jørgensen - nr. 1024755 (talsmand for gruppen)

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1

 • 4, stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

Foreslås ændret til:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned et centralt sted i landet.  Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

 

Forslag 2

 • 4, stk. 9: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen og skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt i udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Forslag 3

 • 7, stk. 3: Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan af medlemmerne, efter forudgående aftale, beses på administrationens adresse.

Foreslås ændret til:

Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet.  Referaterne offentliggøres på MCTC’s hjemmeside i et lukket forum, hvor kun foreningens medlemmer via login har adgang.

 

Forslag til forbedringer på MC Touring Camp

 

Forslag 4

Antallet af fastliggerpladser gives fri og administreres alene af Campens bestyrer.

 

Forslag 5

Der skal etableres separat bad i forbindelse med poolen.

 

Forslag 6

Asfaltering af kørevejen på det nye område.

 

Forslag 7

Stor hoppepude til børnene på MC Touring Camp.

 

Forslag 8

Renovering/ombygning af fælleskøkkenet på MC Touring Camp.

 

Forslag 9

Den gamle toiletbygning – renovering eller nybygning

 

Forslag 10

Etablering af en minigolf bane.

 

Til stede fra bestyrelsen var: Formand Lene Michelsen (LM), Birger Christiansen (BC), Kim Jönsson (KJ), Jan Kaae (JK) og Kasper Kjærsgaard (KK).

 

Til stede fra administrationen: Forretningsfører Anne Mørck

 

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Formand Lene Michelsen (LM) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Bestyrelsen foreslog Anne Mørck som referent. Anne Mørck blev uden modkandidater valgt som referent.

Dirigenten udpegede én stemmetæller ved hvert bord.

Dirigenten konstaterede, at vedtægternes §4 stk. 2 – at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 30 dages varsel – var overholdt, idet der var indkaldt ved annoncering i Touring Nyt 2/2019 med udgivelsesdato 8. marts 2019.

 

Der var 104 stemmeberettigede medlemmer.

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsorden

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne (§4 stk. 3), og generalforsamlingen blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

 

Ad. 3: Formandens beretning

Formand Lene Michelsen (LM) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

 

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse

Jørgen Weimar (revisor), der siden 1986 har opstillet regnskaberne for foreningen, deltog i generalforsamlingen for at præsentere regnskabet.

 

Revisor gennemgik følgende:

 

Resultatopgørelsen, side 5 viste et forventet underskud på 1.426.137 kr. Revisor oplyste, at underskuddet i hovedposter var sammensat af følgende:

 

Vi har haft et forventet underskud på 1.426.137 kr.

Det større underskud i forhold til 2017 skyldes:

Touring Nyt:

Stigende distributionsomkostninger på 400.000 kr.: TN er i hele 2018 blevet udsendt i ”sorteret magasinpost”, - en dyrere forsendelsesform end ”Hus+”, som vi tidligere benyttede, men som ikke findes mere.

Lønningerne er steget. Samlet set for MCTC og TN udgør stigningen 83.792 kr.

De øvrige omkostninger er på niveau med tidligere.

MC Touring Camp:

Der er lille stigning i Campens underskud.

Aktiviteten er steget med 24%, dermed også større lønudgift

Større vedligeholdelsesudgifter grundet tidligere opsat vedligehold.

MC Touring Club:

Omkostningerne er faldet: Opsigelseslønnen til en tidligere medarbejder belastede regnskabet for 2017.

Vi har haft udgifter på 30.000 til GDPR (persondataloven)

Vores renteindtægter er faldet med 166.000 kr. Det skyldes, at kursen på obligationer faldt i december 2018.

 

Anette Jensen: Jeg efterspurgte sidste år større overskuelighed – at omkostningerne er stillet ens op for hhv. TN, MCTC og Campen. Fx er ejendomsskat og kørsel udspecificeret ved Campen og ikke ved MCTC.

 

Lene Michelsen: Husker godt din indvending fra sidste år, vi har glemt at tage det op i bestyrelsen. Men omkostningerne er ikke blandet sammen. Vi kører med to helt adskilte regnskaber: MCTC/TN og Campen.

 

Knud Kærslund: Er der undersøgt billigere alternativer til distribution af Touring Nyt – fx DAO?

 

Peter Krogh, ansat: PostNords Hus+ findes ikke mere. Alternativer til PostNord er Bladkompagniet og Forbrugerkontakt. Bladkompagniet koster det samme som PostNord, og Forbrugerkontakt er ikke godt nok.

Vi har et samarbejde med Portoservice, som har fingeren på pulsen mht. bladdistribution. Vi holder også øje med DAO.

 

Ejvind Madsen: kommentar til balancen – passiver: Hvorfor er hensættelser til feriepenge steget med 200.000 kr. ift. 2017?

 

Revisor Jørgen Weimar: Det skyldes, at vi tidligere har lavet gennemsnitsberegning af skyldige feriepenge. På grund af den nye ferielov har vi lavet en nøjagtig beregning.

 

Jørgen Kjær: Likvide midler på 3.200.000 er meget.

 

Lene Michelsen: Vi har brug for at have en del likvide midler. Hver gang der udkommer et Touring Nyt, er der nogle rigtig store regninger, der skal betales. – Og det skal jo være til at arbejde med. Men vi skal i gang med omplacering af midler og løbende vurdering af likviditet/obligationer. Både fordi der nu er indført negativ rente ved store indestående, og fordi vi ikke skal løbe risici med foreningens midler.

 

Jørgen Kjær: Jeg er tilfreds med svaret og håber, der bliver gjort noget ved det nu.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.   

 

Ad. 4.2 Budget for 2019 forelægges

Budgetskitse for 2019 var trykt på bagsiden af den udleverede dagsorden.

 

LM gennemgik budgettet. MCTC’s omkostninger er steget, og underskud var forventet. Udvikling er ikke gratis. Vi må se i øjnene, at det bliver nødvendigt med en kontingentstigning. Bestyrelsen arbejder med det, og det ser ud til at blive en stigning i omegnen af 15-25 kr. En kontingentstigning skal dække MCTC’s underskud. Campens underskud skal klares på anden måde.

Kontingentstigning var ikke muligt med det gamle medlemssystem. Det ville kræve en kostbar programmering. Vi har nu fået et tidssvarende medlemssystem, som bl.a. har betydet, at medlemmerne nu kan logge ind, og at en del medlemsadministration kan automatiseres. Med det nye system er der ikke længere noget teknisk, som forhindrer en kontingentstigning.

 

Ulla Asbjørn: Er Campens resultat belastet af udgifterne i forbindelse med udvidelsen af Campen?

 

Lene Michelsen: Alle forbedringerne, som er foretaget på Campen, er investeringer og er således ikke bogført som driftsomkostninger.

 

Tina Molberg:  Camp-budget 300.000 kr. bedre end resultatet i 2018. Overnatningsprisen sat op fra 60 til 75 kr. Hvilke andre tiltag kan forklare forbedringen (125.000 kr.) 

 

Birger Christiansen (bestyrelsen): Sammen med Jan Kaae (bestyrelsen) er jeg er engageret i udviklingen af Campen og forbedringsarbejder.

Vi har fokus på at forenkle forskellige arbejdsprocesser. Nye affalds-øer er et eksempel på det, men der er også andre tiltag på tegnebrættet. – Og så håber vi naturligvis også på, at vi får flere gæster på pladsen.

 

Ad. 5: Indkomne forslag

Dirigent: Afstemning om forslag til vedtægtsændringer skal være skriftlig, og der kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemning om forslagene til forbedringer på MC Touring Camp – forslag 4-10 – foretages ved håndsoprækning.

A: Forslag til vedtægtsændring: § 6, stk. 8: Personer, som er medlem af bestyrelsen i, eller på anden måde aktive i, andre MC-organisationer, som har mere end 200 medlemmer, eller er medlem af MC-brancheorganisationer, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse.

Foreslås ændret til:

En person, som er medlem af en MC-brancheorganisation, kan ikke være medlem af MC Touring Clubs bestyrelse. En person, som er medlem af bestyrelsen i en anden MC-forening/klub med mere end 200 medlemmer, KAN være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmarks bestyrelse med følgende indskrænkninger: - fra SAMME anden MC-forenings/klubs bestyrelse med mere end 200 medlemmer kan højst 1 person være medlem af bestyrelsen i MC Touring Club Danmark, og - i bestyrelsen i MC Touring Club Danmark kan højst 2 personer være medlemmer, som samtidig er medlemmer af bestyrelserne i andre MC-foreninger/klubber med mere end 200 medlemmer.

 

Forslaget blev begrundet at forslagsstiller Ralph Mølders: Jeg har været MCTC-medlem i 20 år, og jeg er aktiv i bestyrelsen i CX-clubben, som ikke er en konkurrerende klub. Jeg var ikke klar over reglen og har det skidt med at være valgt på falsk grundlag. Med mit forslag vil der ikke kunne ske et kup.

 

Dirigent: Der er sådan set ikke sket en fejl sidste år. Du kan godt være suppleant.

 

LM: Hvis det kun var Ralph, det drejede sig om, ville det jo ikke være et problem, men vi skal tage højde for worst case scenario.

 

Jens Erik Laursen: Vi skal beholde reglen. Ralph, du skal vælge side!

 

Jørgen Kjær: Forstår ikke, hvordan man kan undgå fjendtlig overtagelse med paragraffen. 400 med samme agenda kan jo møde op og vælge bestyrelsen.

 

Dirigent: Der er andre paragraffer, der forhindrer det. §5 stk. 2 vil kunne bruges her.

 

Ulla Asbjørn: Jeg forstår ikke, det kan forhindre kup.

 

Dirigent: Den eksisterende paragraf beskytter mere. Forslaget er en lempelse.

 

LM: Hvis man er medlem af bestyrelsen i en anden klub, kan der opstå interessekonflikter og habilitetsproblemer. Det har vi ikke brug for. Der er rigeligt reelt arbejde at tage fat på.

 

Lemmy:  Holder med bestyrelsen og minder forsamlingen om sagen i 1980’erne.

 

Dirigent forklarer: En konkurrerende forening forsøgte at overtage MCTC. Flere paragraffer blev efterfølgende tilføjet vedtægterne for at forhindre en gentagelse.

 

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

Stemmer for:                11

Stemmer imod:            86

Blanke stemmer:           4

Forslaget blev således ikke vedtaget.

 

B1. Forslag til vedtægtsændring: §4, stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår et centralt sted i landet. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

Foreslås ændret til:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned et centralt sted i landet.  Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Vi er en gruppe fastliggere, som i sagens natur har stort kendskab til, hvad der sker på Campen. Vi har nogle forslag, som kunne forbedre og dermed skaffe flere gæster til Campen. Det koster penge at tjene penge. Baggrunden for forslag B1 er, at vi havde svært ved at finde ud af tidspunktet for generalforsamlingen.

 

LM: Bestyrelsen har ingen problemer med, at der kommer til at stå april.

 

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

Stemmer for:                82

Stemmer imod:            18

Blanke stemmer:           3

Forslaget blev således vedtaget.

 

B2. Forslag til vedtægtsændring: §4, stk. 9: Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen og skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt i udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Baggrunden for forslag B2 er den samme som for forslag B1. Det er svært at finde tidsfristen for forslag til generalforsamlingen.

 

LM: Bestyrelsen har ingen problemer med, at der kommer til at stå 10. januar.

 

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

Stemmer for:                92

Stemmer imod:              8

Blanke stemmer:           1

Forslaget blev således vedtaget.

 

B3. Forslag til vedtægtsændring: §7, stk. 3: Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne kan af medlemmerne, efter forudgående aftale, beses på administrationens adresse.

Foreslås ændret til:

Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet.  Referaterne offentliggøres på MCTC’s hjemmeside i et lukket forum, hvor kun foreningens medlemmer via login har adgang.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Vi har et ønske om nemmere tilgængelighed.

 

LM: Velkommen til det 21. århundrede!

 

Kim Valbjørn: Dagsordenen bør også offentliggøres her

 

Dirigent: Så må du stille forslaget næste år.

 

LM: Det er taget til efterretning.

 

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

Stemmer for:                99

Stemmer imod:              3

Blanke stemmer:           2

Forslaget blev således vedtaget.

 

B4. Antallet af fastliggerpladser gives fri og administreres alene af Campens bestyrer.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Siden forslaget blev stillet, er antallet af fastliggerpladser udvidet til 25, men der er plads til flere. Placeringen bør bestemmes af Mikael (pladsbestyrer). Vi vil gerne have flere med i fællesskabet. Vi lægger meget arbejde på pladsen. Vi bruger mange penge, når vi ikke gider lave mad og lokkes af Lenettes gode mad. Man kommer ikke til en tom plads.

 

BC: Vi frigiver ikke flere fastliggerpladser lige nu. Vi vil først se, hvordan det går med de 25. Pladserne skal administreres af bestyreren.

 

Ejvind Madsen: Advarer mod frigivelse af for mange pladser. Skal ikke ligne et klondike med bølgeblikstage osv.

 

Kim Valbjørn: Foreslår, at alle forslagene forkastes, og beslutningerne overlades til bestyrelsen.

 

Peter Lund: Fastliggerpladserne skal fordeles ud over pladsen – Ikke samlet rundt om poolen.

 

Jon Hofberg: Vi skal passe på, at det ikke kommer til at ligne en sigøjnerlejr.

 

Mikael Leen (pladsbestyrer): Glad for de 25 pladser og enig i, at det skal se pænt ud.

 

Forslaget blev ikke vedtaget

 

B5. Der skal etableres separat bad i forbindelse med poolen.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Sidste år havde min kone og jeg 75 overnatninger på Campen. Somme tider må vi optræde som en slags ”ordenspoliti” over for nogle gæster. Hvis gæster ikke vasker sig, inden de springer i poolen, skal der også bruges meget klor osv.

 

BC: Vi har planlagt, at der skal etableres et afskærmet bad ved poolen, men der er ikke noget konkret endnu. Vi skal sørge for, det lever op til alle regler. Det er ikke nok med en bruser og et afløb.

 

Forslaget blev ikke vedtaget

 

B6. Asfaltering af kørevejen på det nye område.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Forslaget er indsendt, før det nye område var færdigt. Vejen er etableret nu. Leif Hansen: Det er mit forslag. Det er ment som et legeområde til børn, så forslaget opretholdes.

 

BC: Her i foråret blev der lagt endelig belægning på vejen. I starten var den anlagt som brandvej. Vi mener ikke, Campen skal asfalteres.

 

Mikael Leen (bestyrer): Er imod asfaltering der – så skal det være et andet sted. – Det er også et spørgsmål om sikkerhed.

 

Forslaget blev ikke vedtaget

 

B7. Stor hoppepude til børnene på MC Touring Camp.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Hoppepuder til fornøjelse for både store og små. Her mødes børn og unge. Det vil være med til at tiltrække børnefamilier.

 

BC: Ja, børnefamilier er fremtiden. Jeg synes måske ikke det skal være en generalforsamlingsbeslutning, men hvis det bliver vedtaget, så gør vi det. Legeområder skal der kigges på. Vi bør have et udvalg i bestyrelsen.

 

LM: I bestyrelsen har der været snakket om Petanque. Der er mange muligheder, såsom kongespil,  minigolf og hoppeborge osv. Vi bør arbejde på en samlet udvikling – ikke knopskydning.

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

B8. Renovering/ombygning af fælleskøkkenet på MC Touring Camp.

 

Forslaget blev begrundet af Camp-gruppens talsmand, Kenn Ansbjerg Jørgensen: Der er plads til 2 – max 4 – familier ad gangen. Vi vil selvfølgelig gerne have, at folk køber aftensmaden på Campen, men der skal også være gode forhold for mindrebemidlede.

 

BC: Vi må se på belægning og behov. Enig i, at køkkenet er lille, og at der skal ske noget, så jeg hilser et pålæg velkommen, men vi vil ikke begrænses af en tidsfrist.

 

Forslaget blev frafaldet.

 

B9. Den gamle toiletbygning – renovering eller nybygning

 

BC: Toilet- og badeforhold har fået en overhaling inden sæsonstart. I forbindelse med at bad nu er inkluderet i overnatningsprisen, har vi fået sat trykknapper på bruserne. Der er blevet renoveret og malet. Den gamle bygning er nu i en sådan stand, at vi mener, den kan holde, til vi har endelig plan – dvs. om 2-3 år.

 

Forslaget blev frafaldet.

 

B10. Etablering af en minigolf bane.

 

Claus Berg: Der bør udarbejdes en detailplan på skrift i samarbejde med bestyrelsen. Kunne lægges ud i Touring Nyt for kommentarer.

 

Anette Jensen: foreslår brugerudvalg.

 

Dirigent: Det hører til under eventuelt.

 

Der var enighed om, at forslaget kom ind under B7, så minigolf specifikt blev frafaldet.

 

Ad. 6: Valg af formand

Lene Michelsen blev valgt til formand uden modkandidater.

 

Ad. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På grund af et medlems forfald, skulle der vælges fire bestyrelsesmedlemmer – tre for 2 år og en for 1 år. Skriftlig afstemning foretages som samlet afstemning, således at de tre kandidater, som får flest stemmer, vælges til bestyrelsen for 2 år, kandidaten med fjerde flest stemmer vælges til bestyrelsen for 1 år. De to kandidater med færrest stemmer bliver suppleanter.

Jan Kaae, Kim Jönsson og Kasper Kjærsgaard genopstiller.

Lene Michelsen indstiller Claus Elsborg, som har udtrykt ønske om at komme i bestyrelsen.

Desuden opstiller Kenn Ansbjerg Jørgensen og Ralph Mølders (sidstnævnte opstiller kun til suppleant)

Efter de enkelte kandidater havde præsenteret sig, blev der stemt.

 

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Jan Kaae                                     80 stemmer

Kim Jönsson                              63 stemmer

Claus Elsborg                            62 stemmer

Kasper Kjærsgaard                 59 stemmer

Kenn Ansbjerg Jørgensen    40 stemmer

Ralph Mølders                         17 stemmer       

 

Ad. 8 Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)

Grete Bach og Jon Hofberg blev valgt som kritiske revisorer.

 

Ad. 9 Eventuelt

Anette Jensen: Foreslår Camp-brugergruppe.

 

LM: Det er en god idé. Kunne bestå af fastliggere, andre gæster, bestyrelse og ansatte.

 

Ejvind Madsen: Opfordrer bestyrelsen til at kigge Topdanmark-forsikringsaftalen efter i sømmene. Mener ikke, deres tilbud er godt længere. Rabatprocenten er god nok, men forsikringen bliver alligevel for dyr, når prisen før rabat er for høj.

 

Mikael Leen: I forlængelse af snakken om gæstekøkken, foreslås et udekøkken. Mikael opfordrer folk til at komme med forslag.

 

Ralph Mølders: Visioner for MC Touring Club, Touring Nyt og Campen. Bestyrelsen har afholdt et seminar. Ideer bør offentliggøres.

 

BC: Seminaret omhandlede mest Campens udvikling, drift og markedsføring.

 

Grethe Bach: Man bør kunne læse Touring Nyt på nettet og fravælge det fysiske blad.

 

LM: Det findes allerede og kan tilgås via ”min side” på MCTC’s hjemmeside. Kontingentet bliver ikke sat ned, selvom bladet fravælges. Udgifterne til at producere TN bliver jo ikke mindre.

 

Niels Hansen, ”Stub” (DMC): Ønsker Lene tillykke med formandsposten og ser frem til samarbejdet. Der er FIM-rally i DK i år. FIM-rally er Europas ældste træf. Generalforsamlingsdeltagerne opfordres til at melde sig som hjælpere ved træffet.

 

Peter Riber: Orienterer om, at der arbejdes på at få et samarbejde i gang mellem danske mc-campingpladser, og at MCTC snart vil modtage en henvendelse med tilbud om at være med. Opfordrer MCTC til at tage godt imod tilbuddet. Ser store muligheder i et samarbejde på tværs mellem 5 camps med god spredning i DK. Begrebet touring, som er en del af klubbens navn, hænger jo naturligt sammen med mc-camping.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ca. kl. 16 og gav ordet til formand Lene Michelsen

 

Formanden takkede for valget og ønskede derefter alle en god og sikker tur videre – uanset om det var hjem eller til hytten i Skåstrup.

 

 

Jakob Fastrup                                                                                      Anne Mørck

Dirigent                                                                                                 Referent

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.