Formandsberetning 2017-18

 

MC Touring Club

Formandens beretning 2017-2018.

Det seneste år har været turbulent for MC Touring Club, men på trods af udfordringerne på de indre linjer har der været fokus på i videst muligt omfang at leve op til de forventninger, som medlemmerne har til klubben. Touring Nyt er udkommet som planlagt, og nye yngre kræfter på bladet har i samarbejde med redaktøren muliggjort nye tiltag. Vi har et supergodt blad, og rigtig mange medlemmer sætter stor pris på den nuværende form; men der må og skal være plads til nye idéer og nye tiltag, ellers stopper udviklingen, så der bruges derfor også mange ressourcer på vores hjemmeside.

På den organisatoriske side er året ikke gået, som vi kunne have ønsket os. Efter en god start med ny organisation udviklede samarbejdet med vores nye forretningsfører sig i en retning, så vi efter 8 måneder var nødt til at stoppe samarbejdet. Tidligere forretningsfører Gunnar Skrydstrup forlod efter eget ønske foreningen med udgangen af marts 2017 og har siden sin afgang med sine forsøg på at påvirke bestyrelsens og medarbejdernes arbejde med at videreføre MCTC ikke haft en positiv indvirkning på processen. På baggrund af de til generalforsamlingen fremsatte forslag besluttede den siddende bestyrelse at afvente medlemmernes holdning og ønsker til MCTC’s fremtidige udvikling, inden der findes en mere permanent løsning på den fremtidige bemanding.

Vi måtte i 2017 desværre konstatere en vigende medlemstilslutning. Ved årets udgang havde MCTC således 38.694 medlemmer fordelt på 37.149 almindelige, 764 uden blad (husstandsmedlemskab) og 781 passive medlemmer. En medlemstilbagegang på 486 i forhold til 2016. Det er svært at sige, hvad årsagen er, men set i lyset af et fortsat stigende antal indregistrerede motorcykler i Danmark er medlemsudviklingen ikke tilfredsstillende, noget der fremadrettet vil være fokus på.

Økonomisk set blev 2017 et skelsættende år. For første gang i mands minde endte MCTC ud med et negativt driftsresultat, et underskud på 606.726 kr. De primære årsager er et fortsat stort underskud på MC Touring Camp, færre annonce- og renteindtægter samt øgede lønudgifter i forbindelse med den gennemførte organisationsændring. Bestyrelsen besluttede på baggrund af foreningens fortsat gode økonomi og den nuværende uafklarede situation at fastholde et uændret kontingent i 2017/2018 på 190 kr. for almindelige og 160 kr. for passive medlemmer. Budgettet for 2018 viser fortsat et forventet underskud, og realiseres det, vil vi have haft underskud i to år. Det betyder, at en kontingentstigning vil være nødvendig.

MC Touring Camp fik i 2017 nyt bestyrerpar efter kun ét år med det tidligere. Med en positiv indstilling til de mange udfordringer skabte de fra starten en god stemning og meget tilfredse gæster. Men end ikke den bedste stemning, hjemmelavede burgere eller utallige rom-is kunne ændre på, at sommeren 2017 var mere end almindelig våd, så de seneste års negative udvikling i Campens overnatningstal er ikke vendt, og tallet endte på godt 7.000 sidste sæson. Økonomisk set er Campen derfor stadig kraftigt udfordret. Årets resultat blev et underskud på godt 565.000 kr. før afskrivninger. Det er en lille forbedring på ca. 130.000 kr. i forhold til 2016. Der vil altid være nogle indkøringsomkostninger, når personale udskiftes, men så store underskud er uholdbare i det lange løb, så vi krydser fingre for en god sommer med mange glade gæster. Samtidig er en diskussion af Campens fremtidige udvikling medtaget som et punkt på årets generalforsamling. Nødvendigt forberedende jordarbejde på det tilkøbte jordstykke er igangsat, da det er en forudsætning for, at vi kan tage området i brug på lovlig vis. Men tiltag ud over dette må diskuteres under dette punkt på dagsordenen. De eksisterende hytter har i vinterens løb fået en tiltrængt renovering, og der skal herfra lyde en meget stor tak til de mange frivillige, der til stadighed yder en stor indsats på Campen såvel i som uden for sæsonen. Uden jeres indsats ville det slet ikke gå.

Efter at have repræsenteret MCTC og DMC i Færdselssikkerhedskommissionen i 10 år er pladsen nu for de næste 4 år givet videre til DMC. Dette er helt efter planen, og vi har fortsat et fint og helt ukompliceret samarbejde med DMC. MCTC er fortsat medlem af Rådet for Sikker Trafik, men som det er nævnt i tidligere beretninger, er Rådet ikke altid lige lette at have med at gøre, når det gælder motorcyklisme. I den sammenhæng forsøger vi sammen med både DMC, MFF og Importørforeningen at påvirke Rådet til en mere rimelig kommunikation, når det handler om motorcyklisternes sikkerhed i trafikken.

Sammen med MFF, Dansk Kørelærer-Union og Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark er vi engageret i projektet ”Sikker på 2 hjul”. Kørekurser af 4 timers varighed på køreteknisk anlæg til 495 kr. Tanken er, at alle skal have råd til et kursus, og varigheden gør, at de fleste nok også kan finde tid. Der er også fortsat mulighed for at deltage i MCTC’s manøvrekurser, der er af 2-3 timers varighed til en pris på 250 kr. for medlemmer. MCTC har aldrig været og bliver aldrig en forening, der med løftet pegefinger siger ”nu skal I køre pænt”; det er helt op til den enkelte, hvordan man vil køre, men i 2017 var der kun 13 motorcyklister, der mistede livet i trafikken, og det kunne være rart, om vi kunne komme under det niveau i 2018.

I årets løb har MCTC med vores stand deltaget på årets to mc-udstillinger, og det er altid en stor fornøjelse at møde såvel nye som eksisterende medlemmer til en snak. Som tidligere år er der ydet tilskud til medlemmers deltagelse i kørekurser med varighed på mindst en hel dag, og der er også ydet tilskud til det årlige Børnetræf, hvor frivillige udfører et kæmpe arbejde for at sikre et godt arrangement for de deltagende.

Afslutningsvis vil jeg takke vores dygtige og loyale medarbejdere, der i den forløbne periode har ydet en ekstraordinær indsats for at få tingene til at fungere under til tider vanskelige arbejdsforhold.

Jørn Winding
Formand, MC Touring Club

Glemt kodeord?

Indtast dit medlemsnummer og tryk reset. Hvis du ikke har en e-mail adresse tilknyttet dit abonnement skal du ringe til MCTC på 86 11 62 00

Ændre dit kodeord

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet dit nuværende kodeord forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.