Vedtægter

 
Love for MCTC - Landsforeningen for motorcyklister
§1  
Foreningens navn
1
Foreningens navn er MCTC - Landsforeningen for motorcyklister med binavnet MC TOURING CLUB DANMARK
2
Foreningen er stiftet den 26. november 1966.
3
Foreningens hjemsted er administrationens adresse.
 
 
§2     
Foreningens formål
1
Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede samt gavne motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesser i forbindelse hermed.
 
 
§3   
Medlemmer
1
Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel. Medlemskabet er gyldigt, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt.
2
Er der flere personer, som er mindst 18 år, i samme husstand, og er en af disse fuldgyldigt medlem af MC Touring Club, kan de øvrige blive almindelig medlem uden at få foreningens blad.
3
Mc-klubber og firmaer, som ønsker at støtte MCTC, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MCTC og derved få foreningens blad. Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.
4
Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.
 
 
§4
Generalforsamling
1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned et centralt sted i landet. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.
2
Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad med angivelse af dagsorden. Alternativt er bestyrelsen berettiget til at foretage indkaldelse ved direkte skriftlig meddelelse til hver enkelt af foreningens medlemmer til den i foreningens kartotek anførte adresse.
3
Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling følger en dagsorden, som mindst indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4.1 Regnskabets forelæggelse og godkendelse
4.2 Budget forelægges 
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (dog kun hvert andet år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt
4
Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse, om lovændringer, og hvis mindst 10 pct. af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end én kandidat.
5
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved nogen form for fuldmagt.
6
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
7
Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke. Et eventuelt overskud efter foreningens opløsning indgår i en fond, hvis formål bestemmes af den sidst valgte bestyrelse under hensyntagen til, at formuens anvendelse ligger inden for foreningens formål (jvf. § 2).
8
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt i udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
 
§5
Ekstraordinær generalforsamling
1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer over for bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
2
Desuden kan et flertal af en på en generalforsamling afgående bestyrelse, inden 14 dage efter sin afgang, forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling. I så fald behøver den afgående bestyrelse ikke at afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men kan afvente udfaldet af den indkaldte generalforsamling, som skal finde sted senest 10 uger efter den foregående generalforsamling. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden. Indkaldelsen sker i øvrigt som til ordinær generalforsamling (jvf. § 4)
 
 
§6
Foreningens ledelse
1
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
2
Formanden vælges separat for to år.
3
Bestyrelsen vælges for en to-årig periode, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
4
Der vælges to suppleanter for ét år.
5
Genvalg kan finde sted.
6
Bestyrelsen konstituerer sig tidligst 14 dage efter afholdelse af en generalforsamling med næstformand og eventuelt andre nødvendige poster. Bestyrelsen overtager 14 dage efter en generalforsamling ansvaret for foreningens ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling (jvf. § 5).
7
Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
8
Personer, som er medlem af bestyrelsen i, eller på anden måde aktive i, andre MC-organisationer, som har mere end 200 medlemmer, eller er medlemmer af MC-brancheorganisationer, kan ikke være medlem af MC Touring Club's bestyrelse.
 
 
§7
Bestyrelse
1
Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede.
3
Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne offentliggøres på MCTC’s hjemmeside i et lukket forum, hvor kun foreningens medlemmer via login har adgang.
4
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode, indtræder den suppleant, der ved generalforsamlingen har opnået flest stemmer, for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode. Hvis formanden får forfald, indtræder næstformanden som formand frem til førstkommende generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer sig.
5
Bestyrelsen ansætter foreningens daglige leder og udstikker de retningslinier, som denne skal arbejde efter. Det er den daglige leders ansvar, at eventuelle øvrige ansatte i foreningen også arbejder efter bestyrelsens retningslinier.
6
Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer.
7
Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen sker ved bestyrelsens beslutning, der af den ekskluderede kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.
 
 
§8
Økonomi
1
Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet kan dog maksimalt ændres med 25% i forhold til det foregående år.
2
Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer samt betalingsform. Medlemmer, som ikke har betalt kontingentet rettidigt, kan slettes som medlem og er ved genindmeldelse pligtige til at betale indmeldelsesgebyr.
3
Tilbagebetaling af nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.
4
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
5
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
6
Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
7
Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik - og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.
8
Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingerne af posterne i status som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.
 
 
§9
Foreningsblad
1
Foreningen udgiver et blad, der udkommer mindst 8 gange om året. Eventuelt årlige udgivelser ud over 8 fastsættes af bestyrelsen.
2
Bladets ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen.
3
Annoncering i foreningens blad og/eller på foreningens hjemmeside kan foretages af medlemmer af foreningen samt kommercielle medlemmer, såfremt annoncen efter redaktørens skøn har en almen interesse for foreningens medlemmer
 
 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 20. april 2002, senest ændret på generalforsamlingen d. 23. april 2022. 

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på info@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.