Referat 2014

Generalforsamling i MC Touring Club
26. april 2014
Nordfyns Hallen, Bogense


Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Forelæggelse af budget for 2014
5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
8. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (MiC), Hans Jørgen Rasmussen (HJR), Klaus Brandt (KB), Anne Sofie Brandt (ASB) og Kasper Kjærsgaard (KK), samt 1. suppleant Finn Otkjær (FO) og 2. suppleant Kim Jönsson (KJ)

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Der blev desuden valgt én stemmetæller pr. bord.

Der var udleveret 115 stemmesedler.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede, at vedtægternes §4 stk.1, 2 og 3 var overholdt og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Jørgen Kjær: 1) Ønskede at vide hvor langt man var nået med en digitalisering af de gamle numre at Touring Nyt og 2) Ønskede en status på sagen med de to ekskluderede, nu tidligere medlemmer.

GS: Svarede at for nærværende er der ikke nogen planer om at digitalisere gamle numre af Touring Nyt.

JW: Svarede til spørgsmål 1) at vi tager det op på næste bestyrelsesmøde og til spørgsmål 2) at eksklusionssagen for så vidt er afsluttet, men at de to personers interesse for foreningen ikke er stoppet, idet de har kontaktet SKAT med en påstand om at foreningen overtræder skatte- og momsregler. Foreningen har svaret SKAT, og oplyst at SKAT er meget velkommen til at få alle de oplysninger de måtte ønske. Foreningen har efterfølgende ikke hørt yderligere fra SKAT.

Niels Hansen ”Stub”: Glædede sig over at det politiske arbejde blev både prioriteret og håndteret. Kunne desuden fortælle at man arbejdede på at skaffe økonomiske midler til FEMA, da FEMA’s arbejde i EU er uhyre vigtigt.
Overbragte desuden en hilsen med stor tak til alle, som har medvirket i DMC’s kilometerundersøgelse. Denne undersøgelse viser, at der kørers flere kilometer, end man tidligere har regnet med, og at det derfor nok ikke er helt så farligt at køre på motorcykel som myndighederne går ud fra.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 733.622 kr.

GS gennemgik resultatopgørelsen, hvor det kan konstateres, at kontingentindtægterne er faldet på grund af færre medlemmer.

Note 1 Touring Nyt, note 3 MC Touring Camp, note 4 Udlejning, note 5 MC Touring Club og note 6 Medlemsarrangementer blev gennemgået.

Resultat for Touring Nyt var ca. 151 t. kr. lavere end 2013, hvilket skyldes fald i annonceindtægter på 236 t. kr., et fald i de direkte omkostninger primært trykning og distribution på 150 t. kr. og en stigning i de indirekte omkostninger på ca. 66 t. kr., hvilket skyldes straks afskrivning på nogle forbedringer af lokaler og omgivelser.

Resultatet for MC Touring Camp var ca. 275 t. kr. bedre end i 2013. Resultatet for Campen blev et underskud på 133 t. kr., men dette er inklusive afskrivninger på bygninger mv., og det betyder at der på den primære drift er et overskud på ca. 191 t. kr.

Balancen blev gennemgået i hovedposter.

Birger Christiansen: Ville vide om bestyrelsen har drøftet risikoen ved at alle likvider er placeret i Djursland Bank.

GS: Svarede at spørgsmålet om placering af hovedparten af foreningens likvider i Djursland Bank har været drøftet i bestyrelsen flere gange. Man har valgt at gøre dette fordi det vil være for tidskrævende hele tiden at skulle flytte penge, så man ikke overskrider indskyder garantien. Oplyste desuden at Djursland Bank anses for at være ret sikker.

Steen Eriksen: Fortalte at der i Touring Nyt nr. 3 var 6 sider med annoncer for mc rejser og ønskede at få at vide om vi får betaling for disse annoncer.

GS: Svarede at vi skriver om rejser for læsernes skyld, og at vi jo heller ikke får betaling når vi tester motorcykler og skriver om det.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget for 2014
Budgettet blev kort gennemgået og GS oplyste, at vi forventer et resultat i 2014 på niveau med 2013.

Ad 5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Klaus Brandt på valg – genopstiller
Lene Michelsen på valg – genopstiller
Kim Jönsson på valg - genopstiller
Finn Otkjær på valg – genopstiller
Birger Christiansen – ny kandidat
Jørgen Nygaard – ny kandidat

Poul Jørgensen var på valg men ønskede ikke at genopstille. Var i øvrigt ikke tilstede.

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Lene Michelsen 87 stemmer
Klaus Brandt 81 stemmer
Jørgen Nygaard 56 stemmer
Birger Christiansen 32 stemmer
Finn Otkjær 23 stemmer
Kim Jönsson 14 stemmer

Lene, Klaus og Jørgen bliver bestyrelsesmedlemmer, Birger bliver første suppleant og Finn bliver anden suppleant.

Ad. 7: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede, og begge blev genvalgt som kritiske revisorer.

Ad. 8: Eventuelt
Peter Laursen: Fortalte at han havde talt med et folketingsmedlem, der selv kører motorcykel. Hun kunne ikke forstå at hun ikke var blevet kontaktet af MCTC. Peter Laursen mente at MCTC skulle have en lønnet lobbyist til at påvirke i folketinget. Peter Laursen havde desuden talt med formanden for forhandlerforeningen, og MFF ville ifølge Peter Laursen vældig gerne være med, hvis MCTC hyrede en lobbyist.

JW: Svarede at bestyrelsen tog dette til efterretning.

MiC: Svarede at hun var ret sikker på at vide hvilken folketingspolitiker, der var tale om, og at det efter hendes opfattelse var helt udelukket at man hægtede sig på ét bestemt parti, fordi man på den måde måske afskar sig fra dialog med de partier, der var i opposition til det aktuelle parti. Bestyrelsen er enig om at MCTC skal holde sig langt væk fra partipolitik.

Niels Hansen ”Stub”: Anbefalede at MiC anskaffede bogen ”Lobbyistens lommebog”, der indeholder god info. Opfordrede til at man i efteråret rejste en tur til FIM Motor Camp i Porto (Portugal).

Peter Rasmussen: Har konstateret at man på campen har flyttet bålpladsen ned i bunden af pladsen, og forstod ikke dette, da det var der man ellers slog telt op, hvis man gerne ville have nattero.
JW: Svarede at det er folkene på campen, der har bestemt dette, men at han formodede at flytningen var begrundet i noget med røg og støj.

Leif Degn: Havde stor ros til skiftende bestyrelser og administrationen for at have opbygget en solid formue i foreningen.

Jens Kristensen: Ønskede generalforsamlingen flyttet til et andet sted. Mente jfr. posten i regnskabet at den nuværende placering var for dyr.

JW: Svarede at bestyrelsen har talt om at flytte generalforsamlingen til et andet sted, men at det f.eks. ikke var muligt at flytte retur til forsamlingshuset i Skåstrup.

Thyge Hansen: Syntes at det er en fantastisk forening, og at man får rigtig meget for pengene. Foreslog at man kunne bruge nogen penge på sikkerhedsarbejde, f.eks. gennem samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, man kunne afholde en stor fest årligt og man kunne arrangere træf.

Søren Johansen: Ville gerne vide hvorfor der er sat kabelautoværn op på vej 21 fra Holbæk til Vig, når nu kabelautoværn er afskaffet i Danmark.

MiC: Svarede at der i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan anbefales 2+1 veje med fast adskillelse. Da det blev diskuteret i Færdselssikkerhedskommissionen påpegede vi at motorcyklisterne ikke har noget imod den faste adskillelse, blot vi kunne undgå kabelautoværn. Der blev svaret, at så vidt man var informeret, så brugte man ikke kabelautoværn i Danmark. Det kom derfor som en ret stor overraskelse at det blev sat op på strækningen. På spørgsmål til dette, blev det oplyst at der er tale om et forsøg. Vi arbejder naturligvis videre med dette.

Kl. 15.03 takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede også for god ro og orden og ønskede alle en god og sikker tur hjem.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Jakob Fastrup
Dirigent
Lene Michelsen
Referent
 

   
   

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.