Referat 2015

Generalforsamling i MC Touring Club,  25. april 2015, Nordfyns Hallen, Bogense

 


Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
    Forelæggelse af budget for 2015
5. Indkomne forslag – ingen indkommet
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
9. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (MiC), Hans Jørgen Rasmussen (HJR), Klaus Brandt (KB), Kasper Kjærsgaard (KK) og Jørgen Nygaard (JN), samt 1. suppleant Birger Christiansen og 2. suppleant Finn Otkjær (FO)

Tilstede fra administrationen: Gunnar Skrydstrup (GS)

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Jakob Fastrup som dirigent. Jakob Fastrup blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Lene Michelsen blev - også uden modkandidater - valgt som referent. Der blev desuden valgt én stemmetæller pr. bord.

Der var udleveret 65 stemmesedler.

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen
Dirigenten konstaterede, at vedtægternes §4 stk.1, 2 og 3 var overholdt og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Dagsordenen blev derefter godkendt.

Ad. 3: Formandens beretning
Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Niels Hansen ”Stub”: Opfordrede til at man benyttede valgåret til at få gang i debatten om kørerkort reglerne. Mente at man kunne få ulykkesstatistikker for de unge under 18 år f.eks. via FEMA, og at disse kunne bruges i argumentationen imod de nuværende regler. Var af den opfattelse, at den danske implementering at kørerkortreglerne i sin yderste konsekvens kunne opfattes som en teknisk handelshindring. Fortalte desuden at samarbejdet mellem FEMA og FIM er godt, der foregår indenfor EU og andre lande kigger ofte på hvad man gør i EU.

JW: svarede at ulykkesstatistikker for de 16 – 18 årige ikke er et godt argument for en ændring så man kan køre lille mc fra 16-18 år; men oplyste, at vi (MCTC) i seneste høringssvar har påpeget at reglerne er diskriminerende set i forhold til det, der gælder for kørerkort til bil.
Niels Hansen ”Stub”: Påpeger at pointen er, at de 16-18 årige vil få et rigtigt kørerkort efter at have modtaget rigtig undervisning.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Gunnar Skrydstrup (GS) fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 881.344 kr.

GS gennemgik resultatopgørelsen, hvor det kan konstateres, at kontingentindtægterne i lighed med sidste år er faldet på grund af færre medlemmer.

Note 1 Touring Nyt, note 3 MC Touring Camp og, note 5 MC Touring Club blev gennemgået.

Resultat for Touring Nyt var ca. 366 t. kr. bedre end 2014, hvilket især skyldes lavere omkostninger til distribution og lavere indirekte omkostninger – primært lavere udgifter til vedligeholdelse og lavere afskrivninger.

Resultatet for MC Touring Camp var ca. 152 t. kr. ringere end i 2014. Resultatet for den primære drift af Campen blev et overskud på 55 t. kr., men afskrivninger på bygninger mv. betyder at det samlede resultat blev et underskud på 285 t. kr. Det er især besparelser på el og varme, der bidrager til resultatforbedringen.

Resultatet for MC Touring Club var ca. 82 t. kr. bedre end i 2014. Det er især lokaleomkostninger, vedligeholdelse og afskrivninger der er lavere end i 2014.

Balancen blev gennemgået i hovedposter, og under aktiver blev det nævnt at stigningen i inventar og driftsmidler på MC Touring Camp skyldes anskaffelsen af de varmepumper, der har givet den store besparelse i energiforbrug på campen.

Leif Degn: Var bekymret over at beholdningen af likvide midler i Djurslands Bank var meget over 2,5 mio. kr. og ville vide om bestyrelsen har drøftet risikoen.

GS: Svarede at det er af praktiske hensyn, og at Djurslands Bank lige er kommet ud med så godt et resultat, at der efter hans og bestyrelsens opfattelse ikke er grund til bekymring. Oplyste desuden at der er midler placeret i Vestjysk Bank, og at vi her holder skarp øje med at vi ikke kommer over garantigrænsen.

Hans G. Andersen: Savnede perspektiv i diskussionen om små beløb – påpegede at der var alt for få deltagere i generalforsamlingen.

Knud Hein: Ville gerne vide om bestyrelsen planlagde at bruge overskuddet fra 2014 til fejring af foreningens 50 års jubilæum i 2016. Ønskede desuden en kort gentagelse af årsagen til øgningen af driftsmidler på MC Touring Camp.

JW: Svarede at jubilæet vil blive fejret og at der er sat et betydelig beløb af til det.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Budget for 2015
Budgettet blev kort gennemgået og GS oplyste, at vi forventer et resultat i 2015 på niveau med eller lidt lavere med 2014..

Ad 5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad. 6: Valg af formand
Jørn Winding genopstillede. Jørn Winding blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Kasper Kærsgaard på valg – genopstiller
Hans Jørgen Rasmussen på valg – genopstiller
Finn Otkjær på valg – genopstiller
Birger Christiansen – genopstiller
Kim Jönsson – ny kandidat

Anne Sofie Brandt var på valg men ønskede ikke at genopstille. Var i øvrigt ikke tilstede.

Efter at de enkelte kandidater havde præsenteret sig selv blev der stemt.

Resultatet af valg til bestyrelsen blev:

Kasper Kjærsgaard 42 stemmer
Kim Jönsson  35 stemmer
Finn Otkjær  34 stemmer
Birger Christiansen 31 stemmer
Hans Jørgen Rasmussen 25 stemmer

Kasper, Kim og Finn bliver bestyrelsesmedlemmer, Birger bliver første suppleant og Hans Jørgen bliver anden suppleant.

Ad. 8: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede begge, og blev genvalgt som kritiske revisorer.

Ad. 9: Eventuelt
Lone Pedersen: Synes at det er meget uheldigt at generalforsamlingen falder sammen med åbningen af Egeskov.

Ejvind Madsen: Havde modtaget forhåndsinformation om nye vilkår for  mc forsikringer fra TopDanmark, bl.a. vedrørende forsikring at mc trailere, og ville vide om man kunne forvente at der kom noget mere officiel information.

GS: Oplyste at TopDanmark omkring den 18/5 udsender brev til alle forsikringstagere om alt det nye, og at det bliver sådan at man på nettet kan sammensætte ”sin” forsikring ud fra de ønsker og behov man måtte have. Desuden kommer der information i næste nummer af Touring Nyt.

Hans G. Andersen: Opfordrede til at der blev skiltet bedre til MC Touring Camp.

GS: Oplyste at vi har forsøgt at få lov til at skilte mere, men kommunen har ikke været ret samarbejdsvillig.

Knud Olesen: Har med i MCTC i mange år og er meget glad for sit medlemskab – takkede bestyrelsen for den indsats de yder for medlemmerne.

Knud Hein: Takkede også bestyrelsen for det gode arbejde. Opfordrede til at man talte med børn og børnebørn for at få idéer til hvad, det er der skal til for at tiltrække de unge.

Steen Sørensen: Mente at man skulle få idéer ind via Facebook gruppen Unge på MC.

Kl. 15.04 takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen næste år vil blive afholdt i lokaler i forbindelse med Støjer Samlingen, Bogyden 12, 5610 Assens, og opfordrede til at man allerede nu reserverede dagen, og desuden tog en 3-4 andre MCTC-medlemmer med, så vi bliver mange flere til næste år. Takkede også for god ro og orden og ønskede alle en god og sikker tur hjem.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Dirigent

Referent 

Jakob Fastrup

Lene Michelsen

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.