MCTC lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, fødselsår, information om, hvor man har hørt om MCTC og eventuelle kommentarer. Normalt får vi alle disse oplysninger fra medlemmet selv.

Oplysninger om medlemmet opbevares for opfyldelse af formålsparagraffen*, herunder til distribution af medlemsmagasin og mulighed for medlemsfordele. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som ikke er direkte relaterede til MCTC's formål. Oplysninger om medlemmer kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, såkaldte databehandlere, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser eller forbedrede medlemsfordele.

Når et medlem ønsker at blive udmeldt, slettes medlemmet permanent. Sker udmeldelsen på grund af manglende betaling af opkrævet kontingent, suspenderes medlemskabet i 1 år. Dette for at lette gentegning. Efter 1 år slettes medlemmet permanent.

Ved henvendelse til MCTC kan et medlem til enhver tid på oplyst, hvilke informationer MCTC har registreret om vedkommende. I forbindelse med ophør af medlemskab kan det udgående medlem også altid bede om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

MCTC – Landsforeningen for motorcyklister
MCTC er landsforeningen for motorcyklister. MCTC udgiver blandt andet MCTC-magasinet, som udkommer 8 gange om året.

Kontakt
Foreningens administration og redaktion er beliggende Markvangen 6, 8260 Viby J. 
Vi kan kontaktes per e-mail på info@mctc.dk eller på telefonnummer 8611 6200.

Medlemskab
Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel. 
Et medlemskab er personligt og kan give adgang til:
Foreningens blad, MCTC-magasinet, som udkommer 8 gange om året. Foreningens campingplads kun for motorcyklister, som er beliggende ved Nødager på Djursland. Rabat hos eksterne samarbejdspartnere.

Der findes to typer medlemskab (prisen for begge er den samme)
Almindeligt medlemskab: giver adgang til alle medlemsfordelene, stemmeret på den årlige generalforsamling, Mc Touring Camp og foreningens medlemsblad ind ad døren, hver gang det udkommer.
Passivt medlemskab:  Mc-klubber, personer og firmaer, som ønsker at støtte MCTC, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MCTC og derved få foreningens blad. Passivt medlemskab berettiger ikke til deltagelse i foreningens aktiviteter, ledelse (herunder generalforsamling) eller andet.

Som medlem kan man logge ind på MCTC's hjemmeside, www.mctc.dk. Ved indmeldelse i MCTC giver medlemmet samtidig tilladelse til, at MCTC må rette henvendelse om forhold tilknyttet foreningens formål samt forhold tilknyttet selve medlemskabet. Kontakt kan ske via brev, telefon, e-mail eller sociale medier.

Erhvervsmedlemskab (Passivt medlemsskab)
Virksomheder, organisationer, institutioner og andre former for erhverv kan optages som passive medlemmer.

Gavemedlemskab
Modtager en person et medlemskab i gave, indgår vedkommende i foreningen på de vilkår, som gælder for det købte medlemskab (almindeligt eller passivt). Efter endt periode for gavemedlemskab tilbydes modtager at fortsætte medlemskabet ved fremsendelse af en opkrævning. Betaler modtager ikke denne opkrævning, betragtes modtager automatisk som udmeldt. Gavegiver kan vælge fortsat at betale for medlemskabet for modtageren ud over gave-perioden.

Datalækage
Skulle det ske, at MCTC medlemsdatabase udsættes for et hackerangreb, eller MCTC på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der inden for 72 timer, fra kendskab er opnået, blive sendt information til Datatilsynet. Der vil desuden blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdet skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes MCTC vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Rettigheder
Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk og lignende udformet af MCTC eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører MCTC. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra MCTC.

Varighed
Medlemskabet fortsætter, indtil det af medlemmet opsiges til udgang af en aftalt periode.

Fortrydelse
Ved tegning af medlemskab via MCTC's hjemmeside har medlemmet 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag, medlemskabet blev tegnet.

Opsigelse
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab til udgangen af den betalte periode. Opsigelse af medlemskabet kan ske per e-mail til info@mctc.dk, per telefon 8611 6200 eller per brev sendt til MCTC, Markvangen 6, 8260 Viby J.

Betaling
Medlemskabet betales forud, og inden udløbet af kontingent-året udsendes automatisk opkrævning for det kommende år. Fornyelse af medlemskabet sker automatisk ved betaling af opkrævning. Opkrævningen sker via Nets, hvorved der enten fremsendes indbetalingskort eller gennemføres betalingsservice. Ved udsendelse af rykker for manglende betaling pålægges gebyr.

Hvis betalingsservice ikke ønskes og den årlige opkrævning i stedet skal sendes pr. brev eller e-mail, vil der blive pålagt gebyr.

Tilmelding af kontingentet til betalingsservice kan ske ved tilmelding her eller via medlemmets bank ved oplysning af MCTC's PBS-nr.: 01823981 / deb.gr.nr.: 00001 / medlemsnummer (otte nuller efterfulgt af det syv-cifrede medlemsnummer).

I forbindelse med oprettelse af medlemskabet kan betaling foretages ved at benytte Visa, Visa/Dankort, Mastercard eller MobilePay.

Flytning/ændringer
Flytning til anden adresse eller navneændring meddeles MCTC, info@mctc.dk, eller man kan selv lave ændringen, når man er logget ind på hjemmesiden www.mctc.dk

MCTC
Markvangen 6
DK-8260 Viby J
info@mctc.dk
CVR 80807015

Love for MCTC - Landsforeningen for motorcyklister

§1 Foreningens navn
1 Foreningens navn er MCTC - Landsforeningen for motorcyklister med binavnet MC TOURING CLUB DANMARK
2 Foreningen er stiftet den 26. november 1966.
3 Foreningens hjemsted er administrationens adresse.

§2 Foreningens formål
1 Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede samt gavne motorcyklismen og medlemmernes praktiske og økonomiske interesser i forbindelse hermed.

§3 Medlemmer
1 Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel. Medlemskabet er gyldigt, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt.
2 Er der flere personer, som er mindst 18 år, i samme husstand, og er en af disse fuldgyldigt medlem af MC Touring Club, kan de øvrige blive almindelig medlem uden at få foreningens blad.
3 Mc-klubber og firmaer, som ønsker at støtte MCTC, samt biblioteker kan blive passive medlemmer af MCTC og derved få foreningens blad. Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen.
4 Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

§4 Generalforsamling
1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned et centralt sted i landet. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante gæster.
2 Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering i foreningens medlemsblad med angivelse af dagsorden. Alternativt er bestyrelsen berettiget til at foretage indkaldelse ved direkte skriftlig meddelelse til hver enkelt af foreningens medlemmer til den i foreningens kartotek anførte adresse.
3 Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling følger en dagsorden, som mindst indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4.1 Regnskabets forelæggelse og godkendelse 4.2 Budget forelægges 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand (dog kun hvert andet år) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer) 9. Eventuelt
4 Der foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse, om lovændringer, og hvis mindst 10 pct. af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end én kandidat.
5 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved nogen form for fuldmagt.
6 Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
7 Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke. Et eventuelt overskud efter foreningens opløsning indgår i en fond, hvis formål bestemmes af den sidst valgte bestyrelse under hensyntagen til, at formuens anvendelse ligger inden for foreningens formål (jvf. § 2).
8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9 Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar. Dette skal varsles i Touring Nyt i udgaven før fristen. Indkomne forslag skal offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller 1/4 af samtlige medlemmer over for bestyrelsen skriftligt forlanger det med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
2 Desuden kan et flertal af en på en generalforsamling afgående bestyrelse, inden 14 dage efter sin afgang, forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling. I så fald behøver den afgående bestyrelse ikke at afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men kan afvente udfaldet af den indkaldte generalforsamling, som skal finde sted senest 10 uger efter den foregående generalforsamling. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden. Indkaldelsen sker i øvrigt som til ordinær generalforsamling (jvf. § 4)

§6 Foreningens ledelse
1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
2 Formanden vælges separat for to år.
3 Bestyrelsen vælges for en to-årig periode, således at tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
4 Der vælges to suppleanter for ét år.
5 Genvalg kan finde sted.
6 Bestyrelsen konstituerer sig tidligst 14 dage efter afholdelse af en generalforsamling med næstformand og eventuelt andre nødvendige poster. Bestyrelsen overtager 14 dage efter en generalforsamling ansvaret for foreningens ledelse af den afgående bestyrelse, såfremt denne ikke har forlangt ekstraordinær generalforsamling (jvf. § 5).
7 Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
8 Personer, som er medlem af bestyrelsen i, eller på anden måde aktive i, andre MC-organisationer, som har mere end 200 medlemmer, eller er medlemmer af MC-brancheorganisationer, kan ikke være medlem af MC Touring Club's bestyrelse.

§7 Bestyrelse
1 Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede.
3 Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretal har krav på at få deres mening med i referatet. Referaterne offentliggøres på MCTC’s hjemmeside i et lukket forum, hvor kun foreningens medlemmer via login har adgang.
4 Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode, indtræder den suppleant, der ved generalforsamlingen har opnået flest stemmer, for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode. Hvis formanden får forfald, indtræder næstformanden som formand frem til førstkommende generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer sig.
5 Bestyrelsen ansætter foreningens daglige leder og udstikker de retningslinier, som denne skal arbejde efter. Det er den daglige leders ansvar, at eventuelle øvrige ansatte i foreningen også arbejder efter bestyrelsens retningslinier.
6 Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer.
7 Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen sker ved bestyrelsens beslutning, der af den ekskluderede kan indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

§8 Økonomi
1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet kan dog maksimalt ændres med 25% i forhold til det foregående år.
2 Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer samt betalingsform. Medlemmer, som ikke har betalt kontingentet rettidigt, kan slettes som medlem og er ved genindmeldelse pligtige til at betale indmeldelsesgebyr.
3 Tilbagebetaling af nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.
4 Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
5 Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
6 Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
7 Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik - og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.
8 Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingerne af posterne i status som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

§9 Foreningsblad
1 Foreningen udgiver et blad, der udkommer mindst 8 gange om året. Eventuelt årlige udgivelser ud over 8 fastsættes af bestyrelsen.
2 Bladets ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen.
3 Annoncering i foreningens blad og/eller på foreningens hjemmeside kan foretages af medlemmer af foreningen samt kommercielle medlemmer, såfremt annoncen efter redaktørens skøn har en almen interesse for foreningens medlemmer

Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 20. april 2002, senest ændret på generalforsamlingen d. 23. april 2022.

Når du siger ”ja” til at modtage information og fordele fra MCTC, accepterer du, at MCTC – Landsforeningen for motorcyklister må kontakte dig via e-mail, SMS, telefonopkald og fysisk post. Information og fordele kan blandt andet omfatte underretninger vedrørende dit medlemskab, medlemsfordele, motorcykelrelaterede rabatter og tilbud samt nyhedsbreve pr. e-mail og/eller SMS.

Du giver også samtykke til, at MCTC må videregive dine kontaktoplysninger internt og/eller til den eller de leverandører, som MCTC anvender til at udsende information og fordele. Kontaktoplysninger er eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsår, medlemsnummer og medlemshistorik.

Du kan til hver en tid afmelde denne service. Det gør du nemmest, når du er logget ind på din personlige Mit MCTC-side eller ved at kontakte os på info@mctc.dk (oplyst venligst dit medlemsnummer). Når du har afmeldt dig, vil dine oplysninger blive slettet og ikke længere fremgå under kontaktlisten for modtagelse af information og fordele.

Som medlem af MCTC får du adgang til en lang række rabataftaler – eksempelvis motorcykelforsikring hos Topdanmark. Se alle gældende rabataftaler her på www.mctc.dk under "Fordele".