Referat 2018

Generalforsamling i MC Touring Club
21. april 2018

Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
  4.2 Budget for 2018 forelægges
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)
 8. Eventuelt

Der er indkommet følgende forslag til punkt 5 

A. Fremsat af bestyrelsen

 1. Forslag fra bestyrelsen til fremtidig udvikling at nyt tilkøbt areal på MC Touring Camp.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse vedrørende den fremtidige udvikling af MC Touring Camp; set i lyset af økonomi og forventninger til fremtiden. På generalforsamlingen fremlægges nuværende status, planer og muligheder.

B. Fremsat af medlem 1000234 Gunnar Skrydstrup 

 1. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at samtlige den medlemmer skal stille deres mandater til rådighed på generalforsamlingen den 21. april 2018 
 1. Generalforsamlingen kræver, at samtlige af MCTC indgåede ansættelseskontrakter indgået efter 1. januar 2017 straks offentliggøres og fremlægges for generalforsamlingen sammen med en af revisor attesteret opgørelse over de samlede lønudgifter for de ansatte på kontoret/redaktionen for perioden 1. juli 2017 til den 31. december 2017 og for den tilsvarende periode i 2016. 
 1. Generalforsamlingen pålægger MCTC’s bestyrelse at indgå en aftale, som sikrer, at den af Gunnar Skrydstrup (GS) ejede samling af mc-blade, årbøger, instruktionsbøger og reparations- og reservedelsbøger og brochurer m.m. udgivet før 1. januar 1986, som i en årrække har været opbevaret hos MCTC, forbliver hos MCTC for senere at overgå til MCTC’s ejendom efter følgende retningslinjer: GS har adgang til samlingen i kontorets åbningstid og kan tage enkelte eksemplarer med hjem i op til 2 måneder, ansatte i MCTC har fri adgang til at benytte samlingen, senest ved GS’ død overgår samlingen til at være MCTC’s ejendom sammen med det kartotek over samlingens indhold, som pt. Opbevares hos GS, og som foreningens ansatte allerede nu kan trække på ved henvendelse til GS.

Tilstede fra bestyrelsen var: Formand Jørn Winding (JW), Lene Michelsen (LM), Klaus Brandt (KB), Kim Jönsson (KJ), Kasper Kjærsgaard (KK), Birger Christiansen (BC) ogJan Kaae (JK)

Tilstede fra administrationen: Fungerende forretningsfører Anne Mørck og ansvarshavende redaktør Lars Rullfs

 

Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Formand Jørn Winding (JW) bød velkommen og foreslog Martin Juul som dirigent. Martin Juul blev uden modkandidater valgt som dirigent.

Bestyrelsen foreslog Lene Michelsen som referent. Lene Michelsen blev uden modkandidater valgt som referent.

Dirigenten udpegede én stemmetæller ved hvert bord.

Dirigenten konstaterede, at Vedtægternes §4 stk. 2 om at Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 30 dages varsel var overholdt, idet der var indkaldt ved annoncering i Touring Nyt 2/2018 med udgivelsesdato den 9/3-2018.

Der var 170 stemmeberettigede medlemmer.

 

Ad. 2: Godkendelse af dagsordenen

Dirigenten konstaterede desuden at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne (§4 stk. 3) Generalforsamlingen blev derfor erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

 

Ad. 3: Formandens beretning

Formand Jørn Winding (JW) aflagde beretning (beretningen blev udleveret sammen med dagsorden, regnskab og stemmeseddel).

Gunnar Skrydstrup havde fremsendt en række spørgsmål på mail og fik bekræftet, at JW havde modtaget denne mail. Dirigenten gjorde klart, at man ikke kunne fremsende spørgsmål og kommentarer i forvejen, de spørgsmål og kommentarer man måtte have, skulle stilles / fremføres på generalforsamlingen.

Gunnar Skrydstrup spurgte om det var tilladt, at han læste spørgsmålene op. Dirigenten bekræftede, at det var tilladt og gjorde opmærksom på, at spørgsmål, der omhandlede økonomi skulle stilles når regnskabet var blevet præsenteret.

Gunnar Skrydstrup:

 • Hvorfor fortav bestyrelsen/formanden overfor generalforsamlingen i 2017, at man havde indgået aftaler, som ville øge de fremtidige løn- og andre personaleomkostninger med adskillige hundrede tusinder årligt?
 • Og hvorfor udarbejdede bestyrelsen/direktøren ikke deres egen budgetskitse for 2017 i stedet for bare at kopiere og fremlægge tallene fra et budget udarbejdet hele 7 måneder tidligere af en forhenværende ansat?

JW oplyste at han på sidste års generalforsamling havde oplyst, at det var indlysende, at lønomkostningerne ville stige når man fremover ville have to ledende medarbejdere i stedet for én.

JW oplyste i relation til budgetskitsen, at der ikke havde fundet nogen særlig overlevering af opgaver fra den tidligere forretningsfører Gunnar Skrydstrup til den nye forretningsfører sted. Dette betød, at der havde været en meget stor mængde nye opgaver, der skulle løses, hvilket havde taget en del tid.

LM tilføjede at der var tale om en budgetskitse. Det er en skitse, der præsenteres for generalforsamlingen, men som ikke skal godkendes af generalforsamlingen. På grund at arbejdsbyrden med øvrige opgaver valgte forretningsføreren og bestyrelsen at prioritere andre opgaver.

 • Hvilke nye tiltag på Touring Nyt er der tale om og hvad bruges ressourcerne på, på hjemmeside?

Lars Rulffs forklarede hvad der har været af nye tiltag og bad foreningens web-master Daniel Bohnsen om at forklare om hjemmesiden og aktiviteterne på de sociale medier. Daniel forklarede bl.a. om forskellen på Nyheder og Populære artikler. Populære artikler er artikler, hvor man har konstateret mange læsere og formålet med dette kaldes i fagsprog ’bounce rate’ dvs. at formålet er at holde folk på MCTC’s hjemmesiden så længe som muligt. Daniel havde lavet en optælling af artikler og nyheder på hjemmesiden i perioden 1. – 19. april, der var den periode Gunnar Skrydstrup henviste til. Daniel oplyste, at der var flere artikler og nyheder end i den tilsvarende periode i 2016, hvor Gunnar Skrydstrup var forretningsfører.

 • Har man i øvrigt helt opgivet at ”lukke” hjemmesiden delvist for ikke-medlemmer?

Lars Rulffs bad Daniel Bohnsen om at besvare spørgsmålet, og Daniel forklarede, at det for nærværende ikke gav mening at lukke dele af hjemmesiden for ikke-medlemmer. Daniel forklarede, at Touring Nyt er foreningens primære medie og at det bedre kunne betale sig at bruge hjemmesiden som reklamesøjle for foreningen.

Lars Rulffs forklarede at man var igang med en modernisering / digitalisering af foreningens medlemskartotek, og at denne modernisering bl.a. ville betyde, at medlemmerne selv fremover ville kunne ændre f.eks. adresseoplysninger. Der er også efterspørgsel efter digital adgang til Touring Nyt, og der arbejdes på at give denne mulighed. Dette skal naturligvis kun være for medlemmer.

 • Til starten af 2. afsnit i formandels beretning; Hvorfor, hvad var det der gik galt? Hvis ansvar var/er det? Hvordan kunne der opstå så stor uenighed om fordelingen af Karstens arbejde mellem klub og blad, havde han ikke en kontrakt?
  Det fremgår ikke af bestyrelsesreferaterne, at bestyrelsen har godkendt kontrakterne med Karsten L. og Lars R. Hvor mange bestyrelsesmedlemmer har skrevet dem under, og hvem?

Dirigenten forklarede generalforsamlingen om foreningens tegningsregler, der fremgår af §6 stk. 7.

LM oplyste, at bestyrelsen af praktiske hensyn besluttede, at kontakterne skulle underskrives af formand Jørn Winding, næstformand Lene Michelsen og bestyrelsesmedlem Klaus Brandt. Inden kontrakterne blev underskrevet, blev de pr. mail sendt rundt til hele bestyrelsen for kommentarer. LM påpegede, at bestyrelsen er helt klar over at Gunnar Skrydstrup meget gerne vil vide hvad Karsten Lindberg og bestyrelsen var uenige om og/eller hvad Karsten Lindberg og de øvrige medarbejdere var uenige om. LM påpegede, at en tidligere medarbejder har en loyalitetsforpligtelse overfor sin tidligere arbejdsgiver, og at arbejdsgiver på helt samme måde er forpligtet til at holde oplysninger om personlige forhold – herunder årsag til afbrydelse af samarbejdet, fortrolige, så der vil ikke blive givet nogen forklaring eller oplysning om dette til Gunnar Skrydstrup.

 • Gunnar Skrydstrup ønskede at vide hvorfor man valgte at fritstille Karsten i stedet for i hvert tilfælde at udnytte hans arbejdskraft som skribent

Dirigenten gjorde opmærksom på at Gunnar Skrydstrup allerede af LM havde fået at vide, at han ikke ville få denne type oplysninger.

 • Gunnar Skrydstrup ønskede at få oplyst det nuværende medlemstal. Anne Mørck fandt tallene frem og de blev efter gennemgang af regnskab og præsentation af budgetskitsen oplyst til:
  Pr. 11. april 2018          35.854
  Pr. 12. april 2017          36.383

  Dvs. en tilbagegang på 529 medlemmer
 • Gunnar Skrydstrup ønskede oplysning om konsekvensen af ansættelsen af nye annoncesælgere og konsekvensen for den medarbejder, der tidligere har haft annoncesalg som sin arbejdsopgave.

JW oplyste at annoncesalget de senere år – også i den tid hvor Gunnar Skrydstrup var forretningsfører - har været faldende. For at forsøge at vende denne udvikling, har man indgået aftale med et eksternt firma, der er eksperter på området. Denne aftale vil blive vurderet når året er gået, og derefter vil det blive besluttet om det er et samarbejde, der skal fortsætte.

Flemming Noe: Kommentar til beretningens afsnit om hjemmeside mv.; Aktiviteter som hjemmeside og en indgang på de sociale medier vil altid koste. De sociale medier har i dag virkelig stor magt og en meget stor andel af planlagte mc – ture sker via Facebook. Det kræver tilstedeværelse og hårdt arbejde hvis vi vil have disse ture tilbage.

Jørgen Kjær: Ønskede at bestyrelsen forklarede hvordan Gunnar Skrydstrup har skaffet sig de detaljerede oplysninger.

JW oplyste, at Gunnar Skrydstrup bl.a. benyttede sig af sin ret til at komme på kontoret og læse bestyrelsesreferaterne.

Steen Jørgensen, medlem nummer 1903: Mente at Touring Nyt er blevet meget bedre det seneste år, så fra hans side var der stor ros til Lars Rulffs og hans medarbejdere. Desuden mente han at bestyrelsen fortjente stor ros for at have stået det seneste år igennem.

Dan Hansen: Spurgte til en uddybning af Gunnar Skrydstrups påstand om en lønstigning på 77%. Mente ikke at der var svaret på dette.

JW oplyste at man kan fremføre mange tal som om der er tale om fakta, men at det ville fremgå når regnskabet blev fremlagt, at de mange tal Gunnar Skrydstrup har fremført ikke nødvendigvis er helt korrekte.

LM påpegede, at der er tale om stigninger i lønomkostninger, der er ikke tale om at én eller flere medarbejdere har fået lønstigninger på 77%.

Preben Nielsen: Spurgte til afsnit 1 i beretningen om blad og udvikling af både blad og hjemmeside, og til problemet med konkurrencen mellem bladet på den ene side og net/hjemmeside på den anden side. Var bekymret for om ønsket om at udvikle både blad og hjemmeside blot ville fordoble omkostningerne. Mente at man skulle flytte meget lange artikler / historier til nettet. Ville vide om annoncekronerne ville flytte sig fra blad til hjemmeside.

Lars Rulffs svarede, at hjemmesiden allerede var forberedt til at bladet skulle kunne tilgås digitalt, men at der ikke var nogen planer om at der kun skulle være digitale løsninger. Lars gjorde det meget klart, at Touring Nyt skal bestå som blad. Med hensyn til annoncesalget svarede Lars, at det kunne være vanskeligt at svare på, man at vi i virkeligheden forestiller os at der skal være annoncer begge steder.

Flemming Noe: Mente at bladet skal understøttes af hjemmesiden.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4: Regnskabets forelæggelse og godkendelse

Jørgen Weimar (Revisor), der siden 1986 har opstillet regnskaberne for foreningen, deltog i generalforsamlingen for at præsentere regnskabet.

Revisor gennemgik følgende i hovedpunkter:

Resultatopgørelsen, side 5 viste et underskud på 606.726 kr. Revisor oplyste, at underskuddet i hovedposter var sammensat af følgende: Hensættelse af løn til fritstillet forretningsfører (se note 5, side 10), lavere indtægter på grund af dårligere annoncesalg (se note 1, side 8) samt underskud på MC Touring Camp (se note 3, side 9).

Revisor oplyste, at hvis man kiggede på foreningens samlede lønudgifter, dvs. for Touring Nyt, MC Touring Camp og MC Touring Club tilsammen og trak hensættelsen af løn til den tidligere forretningsfører fra, så var lønudgiften i 2017 en lille smule lavere end i 2016.

Revisor kommenterede cash flow; hvor der på trods af underskud er positivt cash flow. Dette skyldes at hensættelser til løn og afskrivninger ikke påvirker de likvide midler.

Revisor kommenterede balancen – aktiver, side 6, hvor nye investeringer i form af tilkøbt jord på campen samt andre investeringer på campen bl.a. kipsteger, blev nævnt. Desuden nævnte revisor at likvider var lavere end i 2016 hvilket skyldes køb af flere værdipapirer. Revisor nævnte, at passiverne på side 7, hovedsagelig var egenkapital.

Dirigenten konstaterede herefter, at han anså spørgsmål af økonomisk karakter til formandens beretning for besvaret.

Preben Nielsen: Ønskede forklaring på hvorfor afskrivningerne var som de var.

Revisor svarede at afskrivningstakt og %’er var beskrevet i regnskabet under Noter, Regnskabspraksis side 15 i regnskabet.

Ralph Mølders: Havde et opklarende spørgsmål til hvor den nævnte hensatte løn til den fritstillede forretningsfører fremgik.

Revisor oplyste at denne post var en del af note 5, side 10 – ’lønninger klubben’.

Karsten Jakobsen fremlagde på vegne af de kritiske revisorer (Karsten Jakobsen og Lene T. Christensen) deres konklusioner ud fra deres gennemgang.

Hovedpunkterne var følgende:

Underskuddet på Campen er ikke tilfredsstillende, tallene viser at der tilsyneladende er et madspild; vare forbrug er steget på trods af faldende antal overnatninger og der har været udfordringer med bilag og kodning af kasseapparaterne. Karsten Jakobsen oplyste, at de kritiske revisorer har fået oplyst en tilfredsstillende plan for hvordan disse problemer løses fremadrettet.

De kritiske revisorer havde desuden kommenteret stigninger i lønomkostninger for foreningen og faldet i annonceindtægter. De havde for begge punkter modtaget tilfredsstillende forklaringer.

Anette Jensen: Ønskede en forklaring på hvorfor det kun var for MC Touring Camp at der var omkostninger til ejendomsskat og el. Ville vide, om det betød, at omkostningerne til ejendomsskat og el på Markvangen var en del af tallet og derfor belastede regnskabet for MC Touring Camp.

Revisor oplyste, at tilsvarende omkostninger for Markvangen var samlet under ’Lokaleomkostninger’ og fremgik af note 5, side 10.

Anette Jensen opfordrede til at man kaldte tingene det samme, så det var lettere for ikke-regnskabskyndige at forstå.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.2 Budget for 2018 forelægges

Budgetskitse for 2018 var trykt på bagsiden af den udleverede dagsorden.

LM gjorde klart, at der var tale om en budgetskitse, og at den var udarbejdet i samarbejde med fungerende forretningsfører Anne Mørck med input fra kontorets øvrige medarbejdere.

LM oplyste, at man modsat tidligere har medtaget forventet underskud på MC Touring Camp, ikke fordi vi ønsker et underskud men fordi det ikke er realistisk ændre et resultat som det, der er opnået i 2017 til et 0,- eller et overskud på én sæson. LM nævnte desuden at de øgede omkostninger på Touring Nyt skyldes stigende omkostninger til distribution.

Poul Jens: Ønskede at vide om der laven en budgetopfølgning i løbet af året.

LM svarede at økonomi er på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder, så ja – der finder budgetopfølgning sted i løbet af året.

Kim Valbjørn ville vide hvorfra lejeindtægter stammede.

LM oplyste at det var fra udlejning af lejlighed og lidt på campen.

 

Ad 5: Indkomne forslag

A1. Forslag fra bestyrelsen til fremtidig udvikling at nyt tilkøbt areal på MC Touring Camp.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse vedrørende den fremtidige udvikling af MC Touring Camp; set i lyset af økonomi og forventninger til fremtiden. På generalforsamlingen fremlægges nuværende status, planer og muligheder.

Birger Christiansen præsenterede en gennemgang af udviklingen på MC Touring Camp fra indgåelse af betinget aftale om køb af jordstykke til nuværende status.

BC viste på forskellige tegninger hvor der må bygges hytter, hvor der bliver camping område, hvor der kan placeres shelters, og hvor brandvej, beplantning og parkering er anlagt. BC kunne oplyse, at vi er forpligtet til at oprette et vist antal p-pladser, men at det fortsat er sådan, at biler kun har adgang til pladsen hvis mindst én fra familien kommer på mc.

BC fremviste desuden tal for hytternes belægnings-%

Raph Mølders: Ønskede at vide om belægnings-% var på udlejede hytter eller udlejede sengepladser.

Lenette (bestyrer på MC Touring Camp): Oplyste at opgørelsen var lavet på udlejede hytter.

Preben Nielsen: Ønskede at vide om der også fandtes tal for antal personer, der overnatter på MC Touring Camp.

Lenette: Oplyste at antal overnatninger opgøres hver måned og i øvrigt skal indberettes til Danmarks Statistik. Kunne desuden fortælle om indgået samarbejde med Ring Djursland om at deltagere i kørekurser kan spise og overnatte på campen.

Ralph Mølders: Opfordrede til at man i hytterne udlejede sengepladser i stedet for at udleje en 4-personers hytte til måske kun to personer.

Lars Hillerup: Ønskede at vide, om man havde tal for hvor mange forespørgsler på leje af hytter man har måttet afvise.

Lenette: Oplyste, at de ikke laver fast statistik på dette, men at de i forbindelse med Pinsen havde besluttet at føre statistik. De havde foreløbig afvist 42.

John Pedersen: Foreslår at man overvejer at opstille telte til udlejning. Telte med en slags gulv og indrettet med senge. Det er en løsning man ser på campingpladser sydpå, f.eks. i Italien.

Kenn Ansbjerg: Havde et teknisk spørgsmål til anlæg af brandvejen; BC oplyste, at den eksisterende beplantning ikke var i skel, hvorfor det tekniske med anlæg af vejen kunne lade sig gøre.

Niels Hansen ”Stub”: oplyste at man i forbindelse med afvikling af FIM Rally bruger noget der kaldes ’Cabi-tent’. Vil kontakte LM, som kan videre formidle information til bestyrelsen / medarbejderne.

Peter Rasmussen: Nævnte at der tidligere havde været et stille område bagerst på den oprindelige plads indtil man valgte at flytte bålpladsen. Opfordrede kraftigt til at man etablerede et stille område.

BC oplyste at der var tale om en samlet investering på mellem 500.000 kr. og 1.000.000 kr. og at investeringen pr. hytte var mellem 50.000 kr. og 80.000 kr.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var ønske om skriftlig afstemning, og afstemning derfor kunne ske ved håndsoprækning. De, der mente at bestyrelsen skulle arbejde videre ud fra den gennemgåede plan, blev bedt om at rækken hånden op først. Dirigenten konstaterede at der var tale om et stort flertal og forlaget blev således vedtaget.


1B. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at samtlige den medlemmer skal stille deres mandater til rådighed på generalforsamlingen den 21. april 2018

Forslaget blev begrundet af forslagsstiller Gunnar Skrydstrup.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede skriftlig afstemning, og afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.

Stemmer for forslaget:       1

Stemmer imod forslaget:    151

Forslaget blev således ikke vedtaget.


2B. Efter aftale med dirigenten var det oprindelig forslag ændret, så krav om fremlæggelse af kontrakter var bortfaldet og den ny formulering var følgende: Ledelsens samlede årlige vederlag offentliggøres i en note i regnskabet, og ved ledelsen forstås de personer, som bestyrelsen i henhold til vedtægterne udpeger.

Forslaget blev begrundet af forslagsstiller Gunnar Skrydstrup, med hovedvægten på at mente at vide hvad medarbejderne får i løn og at det er alt for meget i forhold til statistikker og kvalifikationer.

Jørgen Kjær: Gentog sit spørgsmål til bestyrelsen om hvorfra Gunnar Skrydstrup har disse detaljerede oplysninger. Ville virkelig meget gerne vide dette.

Dirigenten mente ikke at bestyrelsen var i stand til at besvare spørgsmålet, men gav ordet til formand JW.

JW kunne oplyse, at bestyrelsen ikke ved hvor Gunnar Skrydstrup har sine oplysninger fra, men at man har valgt at få omstillet alle låse på adgange ind på kontoret.

Gunnar Skrydstrup oplyste, at han i to måneder efter sin fratræden som forretningsfører var ansat på free lance basis, og at han i den periode havde adgang til kontoret.

Leif Hansen: Havde for så vidt ikke noget imod at lønninger kunne være offentlige, men undrede sig meget over at Gunnar Skrydstrup ville have dem offentliggjort fordi da han (Gunnar Skrydstrup) var forretningsfører blev den slags ikke offentliggjort.

Tina Molberg: Mente at man kraftigt skulle overveje om det var lovligt at oplyse lønningerne på den måde når der kun var to ledende medarbejdere. Henviste til den nye persondataforordning, der træder i kraft sidst i maj 2018.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede skriftlig afstemning, og afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.

Stemmer for forslaget:       33

Stemmer imod forslaget:    93

Forslaget blev således ikke vedtaget.


3B. Generalforsamlingen pålægger MCTC’s bestyrelse at indgå en aftale, som sikrer, at den af Gunnar Skrydstrup (GS) ejede samling af mc-blade, årbøger, instruktionsbøger og reparations- og reservedelsbøger og brochurer m.m. udgivet før 1. januar 1986, som i en årrække har været opbevaret hos MCTC, forbliver hos MCTC for senere at overgå til MCTC’s ejendom efter følgende retningslinjer: GS har adgang til samlingen i kontorets åbningstid og kan tage enkelte eksemplarer med hjem i op til 2 måneder, ansatte i MCTC har fri adgang til at benytte samlingen, senest ved GS’ død overgår samlingen til at være MCTC’s ejendom sammen med det kartotek over samlingens indhold, som pt. Opbevares hos GS, og som foreningens ansatte allerede nu kan trække på ved henvendelse til GS.

Forslaget blev begrundet af forslagsstiller Gunnar Skrydstrup.

Lars Rulffs oplyste, at man på redaktionen ikke har behov for materialet da langt det meste er tilgængeligt på nettet.

JW oplyste, at bestyrelsen ikke har afvist at tage imod materialet, men at bestyrelsen blot ikke ønsker at overtage det på de af Gunnar Skrydstrup opstillede betingelser.

Knud Hein: Havde aldrig i sit aktive erhvervsliv oplevet at en tidligere direktør i den grad ville blande sig i tingene på sin gamle arbejdsplads. Anbefalede Gunnar Skrydstrup at gå på pension og nyde livet.

Preben Nielsen: Mente ikke at man skulle se på materialet som en kilde til oplysning, men snarere som et historisk materiale. Mente at det var en del af klubbens DNA.

Ralph Mølders: Gjorde opmærksom på at hvis man vedtager forslaget skal Gunnar Skrydstrup have adgang til kontoret, hvilket han havde opfattet at ønskede at undgå.

Jon Hofberg: Mente at man burde starte med at fastslå hvem, der ejer hvad.

Dirigenten opklarede dette ved at oplyse, at bestyrelsen på ingen måde anfægter at Gunnar Skrydstrup er ejer af den pågældende samling.

Lars Rulffs og bestyrelsen mener ikke at det rent praktisk er let at fremfinde materiale som Gunnar Skrydstrup kunne ønske tilsendt, mens Gunnar Skrydstrup modsat mener at materialet er meget let tilgængeligt.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede skriftlig afstemning, og afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.

Stemmer for forslaget:       8

Stemmer imod forslaget:    121

Forslaget blev således ikke vedtaget. 

 

Ad. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Dirigenten oplyste at bestyrelsesmedlemmerne Klaus Brandt, Birger Christiansen og Lene Michelsen var på valg, og at alle tre modtog genvalg.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre der ønskede at opstille til valg og erklærede de tre kandidater genvalgt ved fredsvalg.

Der skulle desuden vælges to suppleanter og Ralph Mølders og Jon Hofberg stillede op og blev valgt i nævnte rækkefølge.

 

Ad. 7: Valg af 2 bilagskontrollanter (kritiske revisorer)

Karsten Jacobsen og Lene T. Christensen genopstillede begge, og blev begge genvalgt som kritiske revisorer.

 

Ad. 8: Eventuelt

Kenn Ansbjerg: Opfordrede til at man oprettede flere fastligger pladser på campen idet fastliggerne bidrager rigtig pænt til pladsens økonomi.

Hans G. Andersen: Foreslog at man moderniserede afstemning ved håndsoprækning ved at tage billeder og tælle hænder.

Dirigenten kommenterede, at den metode muligvis var i konflikt med princippet om at man ikke må kunne se efterfølgende hvordan deltagerne har stemt.

Ralph Mølders: Takkede for valg og sagde stor tak til Lars Rulffs for et rigtig godt blad.

Niels Hansen ”Stub”: Ønskede tillykke til de genvalgte – og ønskede Lene Michelsen tillykke med den lille sejr i Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med Rådsmødet torsdag. Det handler om at Rådet fremad rettet vil bestræbe sig på at inddrage mc interesseorganisationerne når de går ud med kommunikation rettet mod motorcyklisterne.

BC: Takkede for valget og for tilliden.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. ca. 16 og gave ordet til formand Jørn Winding.

JW rettede en stor tak for opbakningen til generalforsamlingen og lovede, at bestyrelsen ville gøre sit bedste for at leve op til forventningerne. Ønskede derefter alle en god og sikker tur videre, uanset om det var hjem eller til hytten i Skåstrup.

 

Martin Juul                                               Lene Michelsen

Dirigent                                                    Referent

Har du glemt din adgangskode?

Indtast dit 7-cifrede medlemsnummer nedenfor og tryk ”Nulstil adgangskode”, så modtager du snarest en e-mail med en midlertidig adgangskode.

Hvis der ikke er tilknyttet en e-mailadresse til dit medlemskab – eller hvis du har glemt dit medlemsnummer – bedes du kontakte os på tn@mctc.dk eller telefon 86 11 62 00, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Ændre din adgangskode

Hov, der skete en fejl!
Det kan skyldes, at du har indtastet din nuværende adgangskode forkert.
Prøv eventuelt igen eller kontakt MCTC.